Welke hoop is er in u?

dec 20, 2009

Home 9 Bekering en verlossing 9 Welke hoop is er in u?
(Leestijd: 12 minuten)

“Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is” (1Pet.3:15)

Ieder Christen hoort op elk moment van de dag het evangelie te kunnen vertellen wanneer hier naar gevraagd wordt.  Dit is niet uitsluitend de taak van een evangelist, maar werkelijk van eenieder die Jezus Christus kent als zijn persoonlijke verlosser en hierdoor een leven vol hoop koestert.  Wanneer een vriend, collega of een man op straat vraagt waar wij onze hoop vandaan halen of hoe het komt dat wij een andere kijk hebben op de wereld, op situaties of omstandigheden horen wij het goede nieuws dat Jezus bracht aan ons verder te verkondigen.  Dit houdt dus ook in dat we moeten weten wat nu het goede nieuws is dat Jezus bracht.  Wat kwam Jezus nu eigenlijk hier doen op aarde?  Welke impact heeft dit op mijn leven?

Tegenwoordig lijken er verschillende evangeliën te bestaan.  Er doen in de Christelijke kerken en gemeenschappen meerdere versies van het goede nieuws de ronde waardoor vele broeders en zusters verward raken of het spoor bijster en anderen zich een valse hoop toekennen op basis van een vals evangelie maar een eeuwige verdoemenis te wachten staan.

Zo kreeg ik eens onder twee kerkgangers volgende uitspraak te horen die mij deed huiveren:

“Het lijkt wel of jij een ander evangelie hebt dan mij.  Jouw Jezus lijkt niet op de mijne.”

Er is maar één Jezus en Hij bracht maar één Evangelie!!!  Het ware Evangelie is het werkelijke Goede Nieuws en is de enige boodschap die hoop brengt aan zij die hoop nodig hebben!

Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! (Gal.1:6-8)

Zo gaan er ook in deze tijd valse en verdraaide evangeliën de ronde die, zoals bovenstaand vers bevestigd, mensen van Christus afbrengen en verwarring veroorzaken.  Let dan op de woorden waarmee deze vermaning eindigt… “die zij vervloekt!”  We kunnen en mogen niet licht omgaan met de boodschap die God heeft geopenbaard door Zijn Zoon omdat deze boodschap niet enkel onze eeuwige toekomst bepaald, maar ook onze hoop in het dagelijks leven hier op aarde.  Velen lopen door al de verzwakte, verdraaide en valse evangeliën verward rond hier op aarde en missen de hoop die Jezus bracht in Zijn goede boodschap.

Het Goede Nieuws is niet simpelweg dat we er mogen zijn

Sommige mensen lijken te denken dat het Christelijk geloof een grote religieuze therapie is.  Ze zijn van mening dat Christenen bij mekaar horen te komen zodat ze elkaar kunnen helpen om zich goed in hun vel te voelen.  Gekende uitspraken zijn: “Jij mag er zijn voor Jezus”, “Jezus neemt je zoals je bent” of “Jezus houdt van jou ondanks al je gebreken”.  Jezus is als het ware de grote therapeut die op de wereld is gekomen om de mensen hun eigenwaarde en zelfbeeld terug op te krikken.

De Bijbel verwerpt echter het idee dat de mens er mag zijn zoals hij is, dat iedereen maar tevreden moet zijn met zijn huidige toestand, zijn beperkingen, zijn onvolmaaktheden, of dat we op zoek moeten gaan naar de mooie kanten van alles.  De Bijbel leert ons dat in onze eerste ouders, Adam en Eva, wij allemaal misleid zijn in het ongehoorzaam zijn aan God.  Daarom zijn wij niet rechtvaardig en helemaal niet in goede verhouding met God.  Onze zonde is eigenlijk zo ernstig dat Jezus leerde dat we een wedergeboorte nodig hebben (Joh.3:3) en Paulus onderwees dat we terug levend gemaakt moeten worden (1Kor.15:22).  Zoals we in Ef. 2:1 terugvinden zijn wij “dood in onze overtredingen”.

Onze overtredingen lijken misschien niet zo opvallend of weerzinwekkend, maar ze zijn daarom zeker niet minder dodelijk voor onze relatie met God.  Paulus schrijft in Rom.6:23 “het loon, dat de zonde geeft, is de dood.”  Waarom dat nu precies zo is, begrijpen we beter als we naar de brief van Jakobus gaan…

“Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden). Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden. (Jak.2:10-11)

Valt het je op hoe ernstig ieder zonde is?  Jakobus geeft hier duidelijk weer dat de wet van God niet zomaar vanuit de hemel ingestelde regels zijn, maar dat deze wet de expressie van Zijn eigen karakter is.  Buiten deze wet leven of er tegenin gaan is leven tegen God!

Een van de eerste stappen naar het Christen worden is het beseffen dat de oorsprong van onze problemen niet ligt in het feit dat we van ons leven een troep hebben gemaakt of het niet ten volle hebben benut, maar dat we hebben gezondigd tegen God. En zo wordt het ons stilaan duidelijk dat we terecht objecten van Gods toorn en oordeel zijn geworden waardoor we niets minder dan de dood en eeuwige afscheiding van God verdienen. Dit is wat ook wel ‘verdorvenheid’ wordt genoemd.

Het Goede Nieuws is niet simpelweg dat God liefde is

Soms wordt het evangelie verpakt in de boodschap dat God liefde is.  Dit is niet fout, maar zeker en vast niet volledig.  Dat God ‘liefde’ is vinden we makkelijk terug in de Bijbel (1Joh.4:8), maar er is een gevaar in het simpelweg verkondigen dat God liefde is alsof dit een vanzelfsprekend iets is.  Liefde laat niet alles toe.  Soms verhindert liefde en soms straft liefde.

Sommigen hebben het woord ‘liefde’ verpakt in iets dat alles behalve een afspiegeling is van Gods karakter.  Hun god van liefde is iemand geworden die al huilend aan de kant zit toe te kijken en maar al te graag alles wil bedekken met zijn mantel der liefde.  Een god die enkel het beste met de mens voorheeft en alles wil geven dat de mens maar begeert.  Een god die er op uit is de noden (lees: lusten) van de mensen te vervullen en aan hun ‘onvolmaaktheden’ voorbij kijkt.  Dit is niet de liefde die Gods karakter afspiegelt!

God is liefde… maar is dat het enige wat de Bijbel over Hem vertelt?  Zegt de Bijbel ook niet dat God een Geest is? Hoe heeft een Geest lief? Zegt de Bijbel ook niet dat God heilig is?  Hoe heeft een heilige Geest lief?  Zegt de Bijbel ook niet dat God uniek is, dat er niemand is als Hem?  Hoe heeft de enige volkomen heilige Geest in het universum lief?

God openbaart zichzelf als de God die van eenieder die een liefhebbende relatie met Hem wil hebben volkomen heiligheid eist (1Pet.1:16).  Zoals de Bijbel zegt in Heb. 12:14: “heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.”  Enkel wanneer je iets van Gods karakter begint te begrijpen, van Zijn rechtvaardigheid en perfectie, begin je de enorme waarde van de liefde van God te begrijpen.  Pas dan begin je te vatten wat die liefde werkelijk inhoud en hoe die zich uit naar ons.  Het evangelie beperken tot enkel “God is liefde” is een verdraait evangelie dat de ware hopeloze geen hoop geeft, maar enkel met nog meer vraagtekens laat zitten.  Gods liefde is niet iets dat vanzelfsprekend is voor ons, Hij moest ons als zondaars niet liefhebben, Hij koos er voor om ons lief te hebben maar verloochende Zijn rechtvaardigheid niet.

Het Goede Nieuws is niet simpelweg dat Jezus onze vriend wil zijn

Een ander surrogaat evangelie wordt verpakt in uitspraken als “Jezus wil je vriend zijn” of “Jezus wil je grote voorbeeld zijn.”  Het Christelijk geloof is niet een kwestie van zelfhulp, een groot voorbeeld hebben of het ontwikkelen van een relatie.  Er is een verleden waarmee afgerekend moet worden.  Echte zonden zijn er gepleegd.  En wat nu?  Wat zal onze heilige God doen?  Zelfs àls Hij een volk voor zichzelf wil, hoe kan Hij die dan verkrijgen zonder Zijn heiligheid te schenden?

Werd Hij enkel mens om ons te vertellen dat onze zonden niet zo’n groot probleem zijn, dat Hij ze simpelweg zal vergeten en vergeven?  Wat zou dat doen aan het karakter van Hem?

Wat wil Jezus?  Wat kwam Hij hier op aarde doen?  Iets ontzagwekkend dat we in de evangeliën terugvinden is dat Jezus kwam om te sterven.  Dat is wat Jezus voordroeg als het middelpunt van Zijn bediening hier op aarde.  Niet het onderwijzen of het zijn van een voorbeeld, maar zoals Hij zelf zei, “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Mc. 10:45).  Jezus zelf leerde dat het verheerlijken van de Vader door Zijn dood aan het kruis de kern van Zijn bediening was. In deze dood was Gods waarachtig en doeltreffende omgang met het betoog van Zijn liefde en rechtvaardigheid.

“Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie.” (Op.5:9)

Christus is niet zomaar onze vriend.  Hem enkel aanroepen met die naam is hooguit een zwakke vorm van aanbidding.  Hij is onze vriend, maar ook zoveel meer!  Door Zijn dood aan het kruis werd Christus het lam dat geslacht werd voor ons, onze Verlosser, diegene die vrede bracht tussen ons en God, die onze schuld op zichzelf heeft gebracht, die onze meest dodelijke vijanden heeft verslagen en de persoonlijke, rechtvaardige toorn van God heeft bevredigd.

Het Goede Nieuws is niet dat we rechtvaardig moeten leven

Het verwarren van het evangelie met ‘rechtvaardig’ leven is nog zo’n vaak voorkomend iets.  Sommige mensen veronderstellen dat de boodschap van de Bijbel ons simpelweg aanspoort om een goed moreel leven te leiden.  Het Christen geloof wordt dan afgeschilderd als niets meer dan een verzameling van na te streven deugden.  Christenen zijn eenvoudigweg mensen die religieuze dingen doen zoals dopen, avondmaal en naar de kerk gaan.   Het Christen leven is niets meer dan het gehoorzamen van de Tien Geboden (Ex.20) en de Gouden Regel (Mat. 7:12), lezen in de Bijbel en gebed.  Een Christen zijn betekent het meewerken aan de opbouw van de gemeenschap, geven aan anderen, deelhebben aan de voedselbanken en de zwakken in de maatschappij tegemoet komen.

Hoe vroom dit allemaal ook mag lijken, het evangelie uit de Bijbel draait niet om onze liefde en energie naar anderen.  Christen zijn beperkt zich niet slechts tot het leven in liefde of met een positieve houding of om ook maar iets te doen dat we uit onszelf kunnen.  Het evangelie vraagt om een veel radicalere reactie dan deze opgesomde reacties samen.  Het evangelie is niet simpelweg een additief dat komt om je reeds goede leven nog beter te maken.  Neen!  Het evangelie is een boodschap van goed nieuws dat komt bij diegenen die hun hopeloosheid tegenover God inzien.

God roept ons op tot berouw en inkeer van onze zonden en enkel te vertrouwen op Christus!  In het Nieuwe Testament zien we vaker dat berouw en geloof samen worden gebruikt.  Paulus vatte zijn boodschap aan de leiders van de kerk in Efeze als volgt samen:

“Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus.” (Hand.20:21)

Dat is de boodschap die Paulus en andere Christenen verkondigden in het Nieuwe Testament.  Eenmaal mensen de waarheid om hun zonden en Gods heiligheid, Gods liefde in Christus en de dood en opstanding van Christus om onze rechtvaardiging hebben gehoord, roept de boodschap op tot een reactie.  Welke is die reactie?  Is het om te wandelen op de goede weg?  Is het om naar de kerk te gaan en je handen omhoog te steken?  Is het dat je een afspraak moet maken met de voorganger om je te laten dopen? Neen!  Alhoewel deze reacties mogelijk kunnen volgen, zijn ze niet absoluut noodzakelijk.  De reactie op dit goede nieuws hoort, zoals Paulus het beschreef, bekering en geloof te zijn.  Lees de woorden van Jezus in Marcus 1:15:

“Bekeert u en gelooft het evangelie.”

Reddend geloof gaat niet louter om een mentale genoegdoening, maar een geloven in, een leven in, de kennis van dat nieuws.  Het is een volledig steunen en vertrouwen op dat nieuws.  Niet een beetje vertrouwen op onszelf en een beetje op God.  Men moet beseffen dat alle hoop bij onszelf weg is, en er enkel een vertrouwen kan worden gesteld op God, door op Christus alleen onze redding toe te vertrouwen.

Het woord dat vertaald wordt als ‘Bekeer’ (eng. Repent) is het Griekse woord ‘metanoia’ wat letterlijk vertaald betekent ‘het veranderen van je gedachten’.  Zo wordt ook duidelijk waarom ware Christenen hun levenswandel veranderen.  Niet om op die manier gered te worden, maar omdat hun geloof en gedachten veranderd zijn door het goede nieuws.

Het Goede Nieuws is dat…

… de ene en enige heilige God ons schiep naar Zijn beeld om Hem te kennen.  Maar wij zondigden en scheurden hierdoor onszelf van Hem af.  In Zijn grote liefde werd God mens in Jezus, leefde een perfect leven en stierf aan het kruis waardoor Hij zelf de Wet vervulde en de straf op Zich nam voor de zonden van al degenen die ooit tot Hem zouden keren en hun vertrouwen op Hem zouden stellen.  Hij stond op uit de dood en liet hierdoor zien dat God het offer van Christus had aanvaard en dat Gods toorn tegen ons was gedoofd.  Hij roept ons nu op om te bekeren van de zonde, door berouw en inkeer, en enkel in Hem te vertrouwen voor vergeving.  Als we ons bekeren van onze zonde en geloven in Christus zijn we wedergeboren in een nieuw leven, een eeuwig leven met God.

Dat is pas goed nieuws!

Translate »