God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Wat een zonde (3/7)

door | dec 5, 2010 | Even bezinnen

Leestijd: 5 minuten

Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis, … Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.  Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.” (Gal.6:12, 14-15)

Ja, ik moet een nieuwe natuur hebben! Geen opgepoetst iets of verbeterde waarden en eigenschappen, want die zou ik toch weer vervuilen.  Ik heb nood aan een volledig nieuwe natuur.  Enkel een wedergeboorte kan mij van mijn zondige natuur verlossen, maar hoe en uit wie?  Niemand kan terug in de buik van zijn moeder kruipen en opnieuw beginnen en mocht dit toch kunnen zou mijn vader nog steeds een afstammeling zijn van Adam.  Waar is mijn hoop?!  Moet ik gebedjes herhalen of wekelijks naar de kerk gaan?  Zou dit helpen?  Kaarsjes gaan branden en veel giften schenken?  Draagt dat ergens toe bij?  Zal ik mij afzonderen en folteren om mijn dood een handje te helpen en mij alle genot te ontzeggen?  Iedere dag in de Bijbel lezen gaat mij helpen, of toch weer niet?  Help, ik kan niet uit mezelf opnieuw geboren worden want alle stappen die ik kan ondernemen doe ik in mijn zondige natuur!  Hoe kan ik ook maar iets volmaakt beginnen dat zal standhouden tot in de eeuwigheid?  Dat kan ik niet!  Het enige wat ik kan in mijn zondige natuur is hopeloos worden, op mijn knieën vallen en smeken naar de Schepper en Rechter van hemel en aarde: “Wees mij barmhartig, o God.”  Nergens kan ik in roemen, ook niet in een keuze die ik heb gemaakt want dat zou louter een overblijfsel zijn van mijn trotse, zondige natuur.  Een nieuwe natuur, een wedergeboorte, kan me enkel geschonken worden want van nature ben ik dood en blind.  Niet in staat om te bewegen, niet in staat om het licht te zien.

Meer dan bloed aan het Kruis

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping.” (2Kor.5:17)

Christus’ werk wordt al gauw geassocieerd met vergeving van zonden.  Toch moeten we ook inzien dat enkel vergeving van zonden ons nog geen nieuwe mens maakt.  Het verlossend werk van Christus gaat verder dan enkel vergeving van zonden door Zijn bloed.  Watchman Nee omschrijft het als volgt:  “Het Bloed neemt onze zonden weg.  De Here Jezus, onze Plaatsvervanger, heeft ze voor ons gedragen aan het Kruis en zo vergeving, rechtvaardigheid en verzoening voor ons verkregen.  Maar nu moeten wij nog een stap verder gaan in het plan van God om te begrijpen, hoe Hij met het beginsel van de zonde in ons te werk gaat.  Het Bloed kan wel mijn zonden, maar niet mijn “oude mens” wegnemen, daar is het Kruis voor nodig.  Aan het Kruis is mijn oude mens gekruisigd.  Het Bloed neemt de zonden weg, maar het Kruis maakt het einde aan het bestaan van de zondaar.”

Aan het kruis bracht Jezus meer dan enkel vergeving van onze zonden.  Hij maakte ook een einde aan de zondige natuur van allen die “in” Hem zijn. “Waar wij in Adam geboren zijn, hoe kunnen wij daar ooit uitkomen?  Ik moet er direct bij zeggen dat het Bloed ons niet uit Adam weg kan nemen.  Er is maar één oplossing.  Omdat wij door onze geboorte in Adam zijn, moeten wij door de dood uit hem worden weggenomen.  Om van een zondige natuur af te komen, moeten wij ons leven verliezen.  De slavernij aan de zonde kregen wij mee met onze geboorte; wij kunnen er alleen van bevrijd worden door te sterven.  Die weg ter ontkoming heeft God voor ons geopend.  De dood is het geheim van onze bevrijding.”Wij zijn — der zonde gestorven”, Romeinen 6:2.  Maar hoe kunnen wij dan sterven?  Sommigen van ons hebben hun uiterste best gedaan om van dat zondige leven af te komen, maar wij hebben ontdekt, hoe hardnekkig het is.  Wat is de oplossing?  Niet een poging tot zelfmoord, maar de erkenning van het feit, dat God met ons leven “in Christus” afgedaan heeft.”

“Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?  ” (Rom.6:3)

Wanneer je je zondige toestand eenmaal hebt ingezien, hier berouw om hebt, verlangt om terug rein te staan voor je Schepper, beseft dat het offer van Zijn Zoon de enige uitweg hiervoor is en al je hoop en vertrouwen daardoor op Christus stelt, zàl God, die barmhartig is, je een nieuwe natuur geven “in Christus”. In Christus hebben we een nieuwe natuur en is de oude gestorven.

Hoe geraken we “in Christus”?  “Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt” (1Kor.1:30).  Zie je wat een vreugde?  Wij zijn als Christenen niet door eigen inspanning in Christus gekomen, wij hebben niets om op te roemen waardoor we ook niets hebben dat we kunnen verliezen.  Het is dankzij Christus dat wij “in Hem” zijn.  God had Zich voor dat de wereld bestond al voorgenomen dat Hij jou een nieuwe natuur zou geven en de oude zou laten sterven (Rom.8:29).  Dat is Gods werk en dat werk is voltooid.

Maar waar en wanneer is die oude natuur dan gestorven?  Aan het kruis van Golgotha!  Toen Jezus aan het kruis hing, werd er niet enkel bloed vergoten, maar stierf er ook een lichaam.  Hij stierf voor ons aan dat kruis en onze “oude ik” stierf met Hem. “Daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven” (2Kor.5:15).  Toen Jezus gekruisigd werd, werden wij allen gekruisigd.  Wanneer we terugblikken aan het kruis, zien we daar niet alleen onze Verlosser, maar ook onze “oude natuur” die met Hem stierf.

“Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn.” (Rom.6:6)

Doordat onze oude natuur daar stierf en wij niet langer slaven van de zonde zijn zijn wij in staat om dingen te doen die God behaagt.  Begrijp je nu waarom in de Bijbel zulke krasse uitspraken kunnen staan dat “Alle mensen zondigen” (Rom.3:9; 5:12),  “niemand op aarde kan goed doen zonder te zondigen” (Pred.7:20) en “een ongelovige kan niets goed doen in de ogen van de Heer” (Spr.15:8; 28:9)?  Het gaat niet zozeer om het feit of je al dan niet ‘gelovig’ bent, dat zou kunnen suggereren dat christenen beter zijn dan anders- of ongelovigen.  Het gaat om de natuur die we hebben, de “aard van het beestje”.  Onze natuur bepaald de keuzes, beslissingen, handelingen en houding die we aannemen.

“Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.” (Joh.3:7)

Wordt, zo God het wil, vervolgd…

Translate »
%d bloggers liken dit: