Vorm mijn vrije wil!

jan 7, 2009

Home 9 Geloofsgroei en heiliging 9 Vorm mijn vrije wil!
(Leestijd: 4 minuten)

Here, vorm mijn wil, zodat deze echt vrij mag zijn!

Wij willen allemaal onze eigen weg kiezen, maar wat een genade wanneer de Here die keus stuurt en er voor zorgt dat een vrije wil ook een goede wil is!

De goddeloze zijn vrije wil, is niet meer dan dat hij ongedwongen de keuze maakt om zijn verdorven begeerten te volgen.  Dag in dag uit houdt hij zich bezig met het volgen van wat hij wil, waardoor hij voortdurend zondigt want zijn wil is verdorven.

De vrije wil is zonder Gods genade helemaal niet vrij, maar is een voortdurende gevangene en een slaaf van het kwaad, want hij kan zich niet tot het goede wenden.
– Maarten Luther

Goddelozen hebben een vrije wil, omdat ze ongedwongen keuzes mogen maken, maar ze hebben geen vrijheid!  Ze zitten verstrengeld in hun verdorvenheid en kunnen niets doen wat goed is in Gods ogen.  Hun wil zit dus gevangen in de zonde.

Hoe zit het nu met Gods kinderen? Hoe zit het met de christen? Hoe zit het met de persoon die zijn eigen zondigheid ten aanzien van de Heilige God inziet en de Here smeekt om verlossing?  Hoe zit het met de mens wiens hart vernieuwd is door Gods genade aan het kruis?  Hoe zit het met diegene die zijn eigen zonden met de dag meer en meer gaat haten en de Here vraagt om Zijn leiding in het leven?

Als het werkelijk zo is dat alle mensen van nature verkeren in een staat van totaal verval,…
dan bestaat zonder twijfel de grote zaligheid door Christus in direct verband met dit verval, als het geneesmiddel voor de ziekte.
– Jonathan Edwards

“De ernst van de ziekte vereist de kracht van het geneesmiddel”.  De grootheid van het Evangelie is alleen zichtbaar tegen de achtergrond van de grootheid van de ruïnering waarin we door de zondeval terecht zijn gekomen.

Net doordat we totaal verstrengeld zaten in de zonde, zien we de liefde die God heeft getoond naar ons door ons te roepen en uit die gebondenheid aan de zonde te trekken.  Wij waren niet meer in staat om onszelf te bevrijden uit dit web van zondige begeerten, laat staan dat we ooit rechtvaardig voor Zijn troon konden staan op eigen kracht.

Dankzij het plaatsvervangend offer van Jezus, de straf op onze zonden werd Hem toegerekend en Zijn rechtvaardigheid werd ons toegerekend (2Kor.5:21), kon ons hart vernieuwd worden.  Wij verlangen nu meer en meer naar het doen van goeds in Gods ogen en Hem eer en glorie te brengen.  Hierdoor kunnen wij vrij kiezen om zowel goed als slecht te doen, enkel en alleen door Christus!

Als wij van onze wil Gods wil maken, laat God onze wil houden.  God schendt onze wil niet, maar laat veel aan onze keus over; niettemin onderricht Hij onze wil, en zo kiezen wij wat Hem welgevallig is.
De wil moet onderworpen zijn aan de wet; er is een weg die wij dienen te kiezen, maar wij zijn zo onwetend dat wij onderwezen moeten worden, en zo eigenzinnig dat niemand anders dan God Zelf ons doeltreffend kan onderwijzen.
– C.H. Spurgeon

Dagelijks groeien we dichter en dichter naar het beeld van Jezus.  Hierdoor wordt Zijn wil ook meer en meer onze wil, zonder dat we ons hiertoe verplicht voelen of gedwongen worden willen we goed doen in Gods ogen … simpelweg omdat we het “willen”! Meer en meer kiezen we in alle vrijheid om gehoorzaam te worden aan Gods Woord en hierdoor gevormd te worden.

Meer zelfs… alle koppigheid, trots en hoogmoed die je groei naar Zijn beeld belemmeren worden stilaan verbrijzeld en vervangen door de vruchten van de Geest (Gal.5:22).  Het heeft dus geen zin voor een christen om zijn zondige begeerten te verstoppen of maar gedeeltelijk te bannen… Hij haalt toch uit wat er niet meer in hoort te zitten! ;o)

Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. (Psalm 37:4)

Gods kind vindt vreugde en genot in Zijn Woord en verlustigd zich er in.  Terwijl hij geniet van dit alles, is God werkzaam in zijn hart waardoor zowel zijn willen en zijn werken gevormd worden door Hem (Fil.2:13).  In zijn wandel met de Heere, wordt zijn wil gevormd waardoor zijn keuzes meer en meer naar het goede gaan hellen.

De christen zijn vrije wil, wordt een vrije wil naar het goede en zal het kwade niet meer willen!

Translate »