Loopt alles gesmeerd?

okt 29, 2020

Home 9 Toekomstverwachting 9 Loopt alles gesmeerd?
(Leestijd: 9 minuten)

7 goede redenen om het lijden niet te schuwen

Wat hebben een scheurende scharnier, een krakende fietsketting en een haperend deurslot met elkaar gemeen? Enkele druppeltjes olie en ze lopen weer gesmeerd. Maar wanneer het in ons leven wat stroef loopt, zijn druppeltjes olie zelden de oplossing. Toch loopt in ons leven niet alles even gesmeerd. In ieders leven is er een bepaalde mate van lijden aanwezig. In zijn tweede brief aan de gelovigen in Korinthe haalt Paulus hun lijden aan. Hij probeert daarbij hun gedachten richting te geven (2 Korinthe 1:3-11). Diezelfde instructies zijn ook voor ons, bijna tweeduizend jaar later, nog steeds relevant.

Geprezen zij de Heer!

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting

De Korinthiërs hadden het moeilijk en waar begint Paulus mee? Met God te prijzen! Laat dat nu net niet hetgeen zijn dat als eerst in mij naar voren wilt komen wanneer het moeilijk gaat. Maar Paulus doet dit niet zomaar. Hij is geen koude theoloog die botweg zegt dat ze in hun moeilijkheden maar moeten vertrouwen op God. Neen, Hij dankt God al op voorhand door zich te richten op Gods karakter. Hij is ‘de Vader van barmhartigheden’, ‘de God van alle vertroosting’. Anders gezegd, God is Barmhartig en is Vertrooster. Dat zijn eigenschappen die in heel Zijn doen en laten voortdurend aanwezig zijn.

Nadat Jeremia erg uitgebreid verwoordde hoe God hem had laten lijden, richtte hij zich tot God en zei: ‘Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!’ (Klaagliederen 3:21-23). Eigenlijk trok hij zich terug op aan Gods karakter. Hij is barmhartig en Hij zal vertroosten wanneer dat nodig is. Ook al lijken je ogen of gedachten anders te beweren.

Lijden tot hulp voor anderen

…Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

Een grote verleiding wanneer je het moeilijk hebt of lijden ondergaat is de pity party. Je gedachten louter op jezelf en je omstandigheden richten en je bij de beklagenswaardige personen rekenen. Hoe anders zou het zijn als we te midden van onze moeilijkheden erbij stil zouden staan dat we bijgeschoold worden. Dat we door de barmhartige God toegerust worden om een toekomstig lijden van iemand anders te kunnen verzachten.

Het grote voorbeeld hiervan is Jezus zelf. Hij kwam hier op aarde om als een slaaf vernederd te worden (Fil.2:8). Een ‘Man van smarten’ werd Hij genoemd (Jes.53). Jezus was bekend met onrecht, ziekte, verdriet, tegenstand, lichamelijk en geestelijk lijden. En toch hield Hij vol tot aan Zijn dood. Maar dat was niet zonder reden. Hij moest ‘in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen’ (Hebr. 2:17-18).

Doorheen ons persoonlijk lijden worden we door God gevormd. We worden door Hem gekneed en nederig gemaakt. Dit bewerkt in ons een barmhartigheid die Gods karakter weerspiegelt. Hierdoor kunnen we meer en meer functioneren als Gods handen en voeten hier op aarde. Het maakt dat we anderen die lijden te hulp kunnen komen.

Lijden komt niet onverwacht

Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt… zoals u deelhebt aan het lijden

Wanneer het ons tegenzit, is het verleidelijk om in gebed aan God te vragen om wat meer wind in de zeilen. Maar wat als de situatie na dat gebed niet verandert? En de dag erna ook niet? Of de week erna zelfs verslechtert? Dan zijn we al gauw geneigd om God in twijfel te trekken. Maar wist je dat God ons hier op aarde geen makkelijk leven heeft beloofd? Sterker zelfs, wist je dat Hij heeft voorzegd dat we het moeilijk zullen hebben?

Sowieso is het dagelijks leven zwaar. Werken is vermoeiend en het ontvangen en grootbrengen van kinderen gaat niet zonder pijn en verdriet. Zelfs het gewoon omgaan met andere mensen blijft soms een uitdaging. Net zoals werd gezegd in Genesis 3 en wat geldt voor ieder mens. Maar wanneer we Jezus volgen wordt dit lijden nog vermeerderd. Paulus spreekt over ‘het lijden van Christus’ dat ‘overvloedig over ons komt’ (2Kor.1:5). Wanneer je wandelt in geloof en je doorheen gebed je gedachten en handelen probeert af te stemmen op Gods Woord geeft dat moeilijkheden. Als eerst door tegenstand in je eigen hart, maar ook door mensen of situaties rondom je. Het is dan goed om te weten dat er niets abnormaals met je gebeurd. En dat hetgeen jij ervaart helemaal binnen de verwachtingen valt.

Lijden brengt vertroosting

Zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig….zo (u) ook deelhebt aan de vertroosting.

Soms vraag ik me wel eens af waarom God het kwade in een bepaalde mate toelaat. Een van de redenen volgens mij is dat het Hem de mogelijkheid geeft om Zijn karakter ten volle te tonen aan ons. Iemand vertroosten of bemoedigen kan enkel wanneer die persoon doorheen een bepaald lijden gaat of een nood ervaart. We zouden God nooit als barmhartige Verlosser hebben leren kennen als de zondeval nooit had plaatsgevonden. Hoe dan ook, de Heere beloofd ons dat ons lijden gepaard zal gaan met vertroosting.

Die vertroosting kan op verschillende manieren vorm krijgen. Maar het is telkens dezelfde Persoon die erachter zit, de Trooster of Heilige Geest. Hij gebruikt hiervoor personen en Gods Woord. Maar telkens opnieuw worden we daarbij dan gericht naar één Iemand. Jezus Christus, in Wie al onze hoop te vinden is. Dat is het werk van de Trooster en dat doet Hij nog steeds erg trouw. Dat wordt ook bevestigd door Paulus als hij in zijn brief aan de gelovigen in Rome schrijft:

‘De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God’ (Rom.8:16-19).

Ons lijden in Christus dient ook als bevestiging dat we in Christus ook verheerlijkt zullen worden. En dat lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die we dan zullen ervaren!

Lijden richt ons tot God

Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo’n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal…

Als vertroosting deelt Paulus aan de gelovigen in Korinthe iets wat hemzelf eerder was overkomen. In Asia had hij het uitermate zwaar te verduren gekregen, boven zijn vermogen, zodat hij zelfs aan zijn leven wanhoopte. Ongetwijfeld bad hij al die tijd tot God. Maar blijkbaar verlichtte dat de situatie in eerste instantie niet. Integendeel, hij was zeker dat de dood nabij was. God liet het zware lijden voor een bepaalde tijd en mate duren. En uiteindelijk zien we ook waarom Hij dit liet gebeuren. Het deed Paulus een degenen die met hem waren beseffen dat niets of niemand hun kon helpen. Behalve ‘God, Die de doden opwekt.’ Het leerde hun om hun vertrouwen enkel op God te stellen.

Wanneer God ons leidt doorheen de diepe dalen van het leven. De momenten dat het stroef loopt en alles uitzichtloos lijkt. De perioden waarin het verdriet ons aan de lippen staat. Het is dan dat de Heer onze hopeloze toestand zonder Christus doet beseffen. Om ons dan ook vernieuwde en versterkte hoop in Christus te laten vinden!

Lijden wakkert het gebed aan

…terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed.

Van Paulus kan niet gezegd worden dat hij het meer van mensen verwachtte dan van God. Toch zien we dat hij in zijn vertrouwen op God de steun vroeg van anderen. Het gebed van anderen zag hij als een noodzakelijke aanvulling in zijn wandel met de Heer. Hij wist dat God de gebeden van Zijn kinderen gebruikt en verhoort. Lees volgende uitspraken maar eens:

  • ‘Houd sterk aan in het gebed.’ (Kol.4:2)
  • ‘Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent.’ (Kol.4:3)
  • ‘Bid zonder ophouden.’ (1Thess.5:17)
  • ‘Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond.’ (Ef.6:19)
  • ‘Bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden.’ (2Thess.3:1)
  • ‘Ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden.’ (Filem.1:22)
  • ‘Ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus.’ (Fil.1:19)

God is soeverein, almachtig en heerst over alles. Dat is volledig en altijd waar. Maar het is ook waar dat het gebed van een gelovige veel tot stand kan brengen! (Jak.5:16). Zo makkelijk stel ik mijn vertrouwen op God, maar verlies ik daarbij het belang en de waarde van mijn gebed en de versterking van anderen in het gebed voor ogen. ‘U krijgt niet, omdat u niet bidt’ kunnen dan de gedachten van God zijn naar mij (cf. Jak.4:2). Laten we daarom voor anderen blijven bidden.

Lijden leidt tot dankbaarheid

…opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Gebed voor een ander is belangrijk zodat het goed mag gaan met die persoon. Dat is tenminste waar ik als eerst aan denk. Maar dat is niet de enige grote waarde waar Paulus aan denkt. Als eerst weet hij dat door het gebed van anderen God Zijn genade kan en zal tonen. Maar hij denkt ook wat dit tot gevolg zal hebben. Als veel mensen voor iemand bidden en de Heere verhoort hun gebeden met Zijn genade, dan zal dat ook veel dankzegging bewerken. Ze zullen dan allemaal God danken om Zijn genade! Dus het lijden van die ene persoon resulteert dan in een grote dankbaarheid naar God. Zo krijgt ook Hij weer alle eer en glorie dankzij en doorheen onze moeilijkheden.

Dus wanneer het nog eens stroef gaat in je leven, weet dan dat het meer gesmeerd loopt dan je denkt.

Translate »