Juicht, want Jezus is Heer!

feb 2, 2009

Home 9 Geloofsgroei en heiliging 9 Juicht, want Jezus is Heer!
(Leestijd: 12 minuten)

Jubelt, gij rechtvaardigen, in de Here, een lofzang betaamt de oprechten.  (Psalm 33:1)

God loven en prijzen, voor Hem zingen en jubelen gaat al gauw vervelen en verminderen als je niet weet waarom je het doet.  Als ik nu aan je zou vragen om tien redenen op te sommen waarom jij tot God zou zingen en jubelen, zou je er dan tien opsommen die je aangeleerd zijn of zouden het werkelijk tien doorleefde redenen zijn?  Zou je deze opsommingslijst kunnen samenstellen met enkel situaties van de voorbije dag?

Onophoudelijke en voortdurende lofprijs zou het kenmerk moeten zijn van het leven van Gods kinderen.  Het hart van aanbidding zou een duidelijke bekendmaking moeten zijn van Zijn soevereiniteit over alles.   (Soevereiniteit = oppermachtige, boven alles uitgaande,  heerschappij en rechtmatig gezag)

In psalm 33 roept de schrijver Gods kinderen op om de Here te loven en te prijzen voor Zijn volkomen controle over heel de aarde.  Hij benadrukt vooral Gods heerschappij over alle goddeloze volken en natiën.

Laten we eens wat dieper gaan graven in de rijkdom van deze 22 verzen zodat ook onze lofprijs in de 21ste eeuw verder raakt dan het plafond en dichter bij onzelf dan enkel onze mond.  Dat onze lofprijs mag te horen zijn tot in de Hemel en in het diepste van ons hart!

Oproep om te jubelen

Jubelt, gij rechtvaardigen, in de Here, een lofzang betaamt de oprechten. Looft de Here met de citer, psalmzingt Hem met de tiensnarige harp. Zingt Hem een nieuw lied, speelt schoon op de snaren onder geschal. (Psalm 33:1-3)

De eerste drie verzen van de psalm zijn een roep om aanbidding, een uitnodiging om te naderen tot God en Hem te aanbidden.  “Jubelt” kan ook vertaald worden als “zing luid met juichende uitbundigheid”.  Zulk een hartstochtelijke lofprijs is passend, geschikt en mooi voor de Here.

Dat hierbij ook wordt gesproken over een citer en tiensnarige harp geeft aan dat het gebruik van muziekinstrumenten een aanvulling kan zijn in het aanbidden van de Here (cf.Psalm 150).  Meer zelfs, we worden aangespoord om alle elementen die we gebruiken in onze lofprijs naar Hem toe zo goed mogelijk te gebruiken.  “Speelt schoon op de snaren”, dus oefen je instrument zodat de klanken mooier en en mooier zullen klinken.  De NASB (New American Standard Bible) vertaling gebruikt de omschrijving “play skilfully”, dus speel vaardig of kundig op je instrument.  Dus het beoefenen van een instrument, kan een bijdrage zijn voor jouw lofprijs voor de Here.

Het nieuwe lied waar de schrijver van spreekt, is een dat totaal verschilt van het oude lied dat iemand voor zijn bekering zong.  Het is een lied dat gericht is naar God.  Het oude lied was, in de tijd van de schrijver, een lied uit Kanaän, dat werelds, nietszeggend, aards, mensgericht en een reflectie van het verdorven hart van de schrijver was.  Het nieuwe lied was goddelijk, eeuwig, Godgericht en een reflectie van het verloste hart.

Hoe ziet jouw lied er uit?  Is jouw lied totaal verschillend t.o.v. het lied dat je vroeger zong toen je nog lekker zat te relaxen op de troon van je leven?  Het is wel eens goed een lofprijs voor de Here neer te pennen op papier om het daarna eens zelf te lezen en te analyseren.

Redenen om te jubelen

Zijn doelen staan vast en weerspiegelen Zijn onveranderlijke karakter

Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw; Hij heeft gerechtigheid en recht lief, de aarde is
vol van de goedertierenheid des Heren. (Psalm 33:4-5)

Lofprijs heeft altijd zijn redenen en deze redenen vind je terug in God zelf, vooral in Zijn zijn en Zijn doen.  Het woord van God is “waarachtig”, dus al Zijn bevelen zijn volkomen rechtvaardig en absoluut waar zijn omdat Hij trouw is in alles wat Hij doet.  Hij zal nooit tegen Zijn karakter handelen, maar altijd in een manier die samenhangt met Zijn heilig karakter. Omdat de Here rechtvaardheid en gerechtigheid liefheeft, handelt Hij op dezelfde manier.  Daarom is de aarde ook vol van Zijn goedertierenheid (NASB: lovingkindness) omdat Zijn werk steeds voortvloeit vanuit Zijn onveranderde karakter.

De raad van de Here houdt voor eeuwig stand, de plannen van Zijn hart van generatie tot generatie.  Gods doelen staan vast, niet die van de goddelozen. Hij brengt Zijn oorspronkelijk plan A in uitvoer en moet nooit koers wijzigen voor plan B of C.  Hij verandert Zijn doelen nooit.

Doet dit jouw hart niet jubelen als je weet dat alles wat er ook maar gebeurd, volledig volgens het plan van de Here verloopt en dat dit plan een weerspiegeling is van Zijn heilig karakter?

Zijn soevereiniteit in de schepping

Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer. Hij verzamelt het water der zee als een dam, Hij legt watervloeden in schatkamers op. De ganse aarde vreze voor de Here, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. (Psalm 33:6-9)

Door de adem van Zijn mond werd alles geschapen.  God heeft dus alles “ex nihilo”, uit het niets, geschapen.  Sta hier eens even bij stil… uit het niets!!!  ‘k Heb zelf al wat zitten oefenen, maar mij lukt het enkel om vanuit het niets, weer opnieuw niets te maken.   Zelf heb ik dus geen scheppingskracht, het enige wat ik kan doen, is van een bestaand iets een ander iets maken.

In Zijn almacht verzamelt Hij het water van de zee als een dam zoals een boer zijn graan verzamelt in de schuur.  Hij beheerst alles in de hemelen en op aarde.  Zelfs de grote natuurkrachten en de levens van al wat op aarde leeft.  Is het dan niet vanzelfsprekend dat de hele aarde Hem moet vrezen, want Hij sprak en het was er, Hij gebood en stond er.

Wat een rust geeft het, als je weet dat de Here heerst over de natuur en al wat er op leeft. Geen watergolf te hoog, geen vulkaan te heet en geen storm te woel voor Hem.  Hij beheerst deze geweldige krachten en zorgt er voor dat er geen drup regen te veel valt en geen vloed te ver reikt in Zijn alomvattend plan.

Zijn soevereiniteit in het bestuur van de wereld

De Here verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën; De raad des Heren houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. (Psalm 33:10-11)

God regeert niet alleen over de schepping, maar ook over alle gedachten en beslissingen die er gemaakt worden door de mensen.  De Here verbreekt de raad van de volken als deze tegen Zijn soevereine wil ingaan.  De Here Zijn raad houdt voor eeuwig stand, terwijl die van de mensen voortdurend wijzigt.  De gedachten van Zijn hart gaan van geslacht tot geslacht, terwijl die van de mensen telkens veranderen.  De God die deze wereld in bestaan sprak blijft over deze wereld regeren en leidt alles naar de geheime raad van Zijn wil (cf. Ef.1:11).

Wat een blijdschap geeft het als je weet dat er niet één beslissing of gedachte tot uitvoer komt zonder dat de Heer dit toelaat.  Hij heeft een groot plan A en dat is het enige plan dat tot uitvoer komt.  Als je dan weet dat Hij alles gebruikt ten goede voor Zijn kinderen (Rom:8:28), dan mag je er zeker van zijn dat er niet één besluit kan genomen worden door de mensen, dat jouw eeuwige schade kan toebrengen.  Dan mag je ook weten dat alles wat er tot nu toe gebeurde, helemaal volgens Zijn wil is verlopen en kan je vooruit kijken naar de toekomst met dezelfde blijdschap en vreugde.  Zijn koninkrijk kome, Zijn wil geschiede!

Zijn soevereiniteit in de harten van de mensen

Welzalig het volk, welks God de Here is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos. De Here schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; Uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt. (Psalm 33:12-15)

Terwijl God Zijn plan A uitvoert, kent Hij al onze levens, omstandigheden en behoeften.  De Here ziet vanuit de hemel neer naar de aarde en ziet alle mensen.  Vanuit Zijn woning ziet Hij alles wat leeft op aarde en doorgrondt alle harten. Niemand ontsnapt uit Zijn volmaakt gezichtsveld (cf. Heb.4:13).  God, die de harten van allen vormt en ieders werk doorgrondt, regeert over dit alles  naar Zijn eigen soevereine wil.

Gelukkig mag dan de persoon zijn die weet dat God hem heeft geroepen om Zijn kind te zijn, want deze persoon weet dat God een goed werk begonnen is in zijn hart en dat zal voleindigen (cf. Fil.1:6).  Als God alle harten, motieven en verlangens weet van de mensen hier op aarde, dan weet je ook dat gerechtigheid zàl geschieden.  Ook al lijkt het soms dat enkel de verdorvenheid overwint hier op aarde, aan God gaat niets voorbij en Hij zal hierover rechtvaardig oordelen.  Meer zelfs, al die verdorvenheid die toch ten uitvoer komt hier op aarde, gebruikt hij ten goede om zijn wil te doen geschiede.

Zijn soevereiniteit in het verloop van deze wereld

Geen koning wordt behouden door een machtig leger, geen held wordt gered door geweldige kracht; Het paard faalt ter overwinning, en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen, Om hun ziel van de dood te redden, en hen in het leven te houden in hongersnood. (Psalm 33:16-19)

“Geen koning wordt behouden door een machtig leger”.  De overwinningen van een koning kunnen niet worden toegeschreven aan zijn machtig leger, maar enkel aan de Here die alle omstandigheden zó leidde dat het leger van de koning zich kon ontwikkelen en trainen.  God zorgde ook voor alle voorzieningen die de mannen nodig hadden om als getrainde soldaten te vechten.  Denk aan hun voedsel, hun kleding, de lucht in hun longen, enz… .  Dat dit leger kon samengesteld worden, trainen, strijden en de overwinning behalen, hebben ze enkel en alleen te danken aan Hem, die alles geschapen heeft.

“Geen held wordt gered door geweldige kracht”.  Wij noemen sommige mensen ware helden.  Stoere, heldhaftige personen die de krantenkoppen halen en soms zelf een medaille krijgen voor hetgeen ze bewezen hebben voor de mensheid of de levensbedreigende situatie waaruit ze zich hebben geworsteld.  De ware held echter is niemand minder dan God zelf die deze persoon bekwaam maakte om als held naar voren te komen.

“Het paard faalt ter overwinning, en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte”.  Het is zelfs niet de uitrusting van een leger dat bepalend is voor de overwinning.  Het paard is een valse hoop voor overwinning, net als alle andere uitrustingen die een leger kan hebben.  Het is niet de sterkte van het paard of de uitrusting die bepalend is voor de overwinning.  Het is louter en alleen de Here die bepaalt hoe de strijd zal eindigen.

Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen, Om hun ziel van de dood te redden, en hen in het leven te houden in hongersnood.

Wat een vreugde geeft het dan als je leest dat God voortdurend één oog gericht houdt op alle gelovigen die Hem vereren en vertrouwen, op zij de hopen op Zijn goedertierenheid of oneindige liefde.  God doet alles zo uitwerken om de zielen van Zijn kinderen van de dood te redden.  Hij houdt hun zelfs in leven in hongersnood.  Hij voorziet dus zowel in de geestelijke als lichamelijke noden van Zijn kinderen (cf. Mat.6:25-34).

Alle gebeurtenissen van het begin van jouw leven tot nu, zijn geleid door de Here.  Alle elementen van jouw verleden waren nodig om jou, als kind van Hem, te vormen naar Zijn beeld.  Hoe bitter sommige ingrediënten ook zijn geweest, ze hoorden bij jouw recept.  Overloop de voorbije dag maar eens en sta dan eens stil bij de soevereiniteit van God in dit geheel… Het houten hoofd toen je opstond met op de achtergrond lawaaierige kinderen die veel te vroeg wakker waren, die honger hadden en vol ongeduld zaten te jammeren voor een boterham… jawel… het zat allemaal in Gods plan A en Hij gebruikt het helemaal ten goede voor jou!  ;o)

Kies om te jubelen

Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen. (Psalm 33:20-22)

Enkel weten dat God soeverein is brengt je nergens.  Zolang dit niet doordringt tot je hart en je deze waarheid ook kunt toepassen in jouw dagdagelijkse leven, zal het je nooit tot jubelen brengen.  Hoeveel broeders en zusters gaan niet gebukt onder de zorgen van de dag?  Hoe vaak loop ik zelf te piekeren over reeds gedane zaken?  Hoe vaak maak ik mij ongerust over mogelijke gebeurtenissen of situaties?

Brengt het jou niet tot jubelen als je weet dat God heerst over de schepping, alle beslissingen die er genomen worden, alle harten van de mensen en alle gebeurtenissen?!  Dat de God die waarachtig en trouw is, gerechtigheid en recht lief heeft, in al Zijn liefde een plan A heeft opgesteld dat onwankelbaar, seconde na seconde, zich verder ontvouwd?!  Dat Hij in dat plan A een barmhartig oog voortdurend gericht houdt op Zijn kinderen?!

Durf hier bij stil te staan!  Durf alle momenten van de voorbije dag(en) te analyseren en de stempel van Gods soevereiniteit er op plakken.  Durf te erkennen dat Hij dit alles ten goede gebruikt voor jou en dat Hij het goede voor jou niet verstopt!  Waarom “durven”?  Omdat er zeker en vast pijnlijke en zware momenten zijn in je verleden waarvan je zelf denkt dat ze beter nooit hadden plaatsgevonden.  Het vraagt dan energie en wilskracht om te durven inzien dat ook deze momenten onder Gods soevereiniteit vallen.  Het vraagt dan een nederig hart om te erkennen dat zulke bittere momenten nodig waren om jou te vormen naar zijn beeld.  Toch zegt de psalmist: “Jubelt, in de Here, want hij is soeverein!”  Hij is onze hulp en ons schild, in Hem verheugt zich ons hart, op Zijn naam vertrouwen wij terwijl onze ziel Hem verwacht!

Bekijk nog eens bovenstaande redenen om te jubelen en observeer je voorbije dag eens.  Probeer nu tien redenen op te sommen, allemaal vanuit de voorbije dag, om tot God te jubelen.  Je zult er van versteld staan, wat het teweeg brengt in je hart! Juicht, want Jezus is Heer!

 

Translate »