G.O.L.D. 4 Life

God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

In gesprek met Jehovah’s getuigen (4)

door 26 december 2014

Leestijd: 8 minuten

Jehovah’s Getuigen (JG) ontkennen dat de Heer Jezus Christus God is.  Ze noemen Hem wel een god, maar niet Jehovah — de soevereine God.  In plaats daarvan leren zij dat Hij louter een schepsel is, een verheven engel, die door God werd geschapen en aan wie God bepaalde macht heeft toevertrouwd.  Jezus is volgens hun het eerste schepsel van God, het schepsel waardoor God uiteindelijk al het andere heeft geschapen.

In een deur aan deur gesprek komt dit niet altijd even duidelijk naar voren.  Uiteindelijk gebruiken ze haast dezelfde omschrijvingen voor Jezus als de christenen.  Ze geloven dat Jezus god is — maar niet de soevereine God, ze belijden dat door Jezus alles tot stand is gekomen — maar die alles is met uitzondering van de volgens hun geschapen Jezus, die door God werd gemaakt, ze verkondigen Sola Scriptura — maar verwerpen alle Bijbelvertalingen buiten hun Nieuwe-Wereldvertaling.

Dit laatste maakt enige vorm van discussie zeer moeilijk omdat alle Bijbelse argumenten om de godheid van Jezus aan te tonen, eenvoudigweg anders uitgelegd kunnen worden vanuit hun vertaling.  De JG’s hebben namelijk hun eigen vertaling van de Bijbel, genaamd Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift (NWV). Hierin zijn tal van Bijbelteksten die direct of indirect spreken over Jezus als de eeuwige God (bv. Johannes 1:1) net iets anders vertaald.  Enige discussie a.d.h.v. Bijbelverwijzingen met hun voeren over dit onderwerp — de godheid van Jezus — is hiermee niet vanzelfsprekend, maar niet onmogelijk.  Ook de JG belijden dat er slechts één Bijbel is en dat vertalingen hun beperkingen hebben.  Kennis van Hebreeuws en Grieks is daarom een groot voordeel, maar zelfs zonder deze kennis is het mogelijk om hun vertaling alvast op één bepaald punt in twijfel te trekken, namelijk met hun vertaling van het Griekse woord kurios, wat wij vooral kennen als Heer.

In de NWV wordt het nieuwtestamentische woord kurios 237 maal vertaald als Jehovah. Als voorbeeld kan Lukas 2:22-24 dienen:

“…brachten zij hem naar Jeruzalem om hem aan Jehovah aan te bieden, zoals er in Jehovah’s wet geschreven staat: ‘Al wat manlijk is dat een moederschoot opent, moet heilig worden genoemd voor Jehovah’, en om een slachtoffer te brengen overeenkomstig hetgeen in de wet van Jehovah wordt gezegd…” (NWV).

Maar wanneer in de grondtekst het woord kurios naar Jezus Christus verwijst zijn zij erg ijverig dit nooit te vertalen met “Jehovah”, want zij ontkennen dat Jezus Jehovah is. Zij ontkennen Jezus’ volle Godheid, en zij begrijpen (en dat is wel correct) dat de naam Jehovah enkel naar God kan verwijzen. Hier zijn twee voorbeelden waar zij kurios niet vertalen met Jehovah, om vanzelfsprekende redenen:

“Niemand kan zeggen: ‘Jezus is Heer!’ tenzij door heilige geest” (1 Korinthe 12:3, NWV).

“Want indien gij dat woord in uw eigen mond, dat Jezus Heer is, in het openbaar bekendmaakt en in uw hart geloof oefent dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij worden gered” (Romeinen 10:9, NWV).

Een van hun vertaalregels gaat over plaatsen waar in het Nieuwe Testament een citaat uit het Oude Testament voorkomt. Hier is hun regel:

“Op plaatsen waar de schrijvers van de christelijke Griekse Geschriften de vroegere Hebreeuwse Geschriften citeren, heeft de vertaler het recht het woord κυριος (kurios) als ‘Jehovah’ weer te geven waar ook de goddelijke naam verscheen in het Hebreeuwse origineel”1 Deze regel wordt gevonden in een officiële Wachttorenpublicatie met de titel The Divine Name That Will endure Forever (1984), pag. 26-27..

Met andere woorden: als het Nieuwe Testament citeert uit het Oude Testament, en als de oudtestamentische passage de Hebreeuwse naam Jehovah gebruikt, dan moet ook het nieuwtestamentische citaat de naam Jehovah gebruiken. Een voorbeeld hiervan wordt gevonden in Romeinen 10:13 dat een citaat is van Joël 2:32 waar de naam Jehovah wordt gevonden:

“Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.” (Joël 2:32, HSV).

“En het moet geschieden dat een ieder die de naam van Jehovah aanroept, veilig zal ontkomen” (Joël 2:32, NWV).

Omdat de oudtestamentische passage de naam Jehovah bevat moet het Nieuwe Testament citeren:

“Een ieder die de naam van Jehovah aanroept, zal worden gered” (Romeinen 10:13, NWV).

In bovenstaand geval hebben zij hun eigen regel correct gevolgd en kurios vertaald met Jehovah, net zoals de passage in het OT aangeeft.  Maar er zijn tenminste twee voorbeelden waar zij hun eigen regel overtraden. Laten we die eens bekijken:

 1. Filippenzen 2:10-11

“opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,  en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.” (Filippenzen 2:10-11, HSV).

Deze verzen zijn gebaseerd op Jesaja 45:232 Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren. hoewel deze passage niet woord voor woord wordt geciteerd had Paulus hoogstwaarschijnlijk deze passage in gedachten. In Jesaja 45:23 is het Jehovah God die spreekt3 Zie de context in de verzen 21-22: Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt?  Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik.  Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.  Jesaja 45:23 leert “dat voor Mij [Jehovah, God]” alle knie zal gebogen worden, alle tong zal belijden.

Paulus leert in Filippenzen 2:10-11 dat het in de naam van Jezus is dat elke knie zich zou buigen en elke tong zal belijden.  Hij zei dat “elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere [kurios] is”.  Dat wil zeggen dat iedereen op een dag zal erkennen dat Jezus Jehovah is, de ware en levende en enige God! Maar Jehovah’s getuigen vertalen kurios hier niet met Jehovah alhoewel het duidelijk is dat er, in de context van Jesaja 45:23, naar Jehovah gerefereerd wordt.

De NWV vertaalt zo:
“En elke tong openlijk zou erkennen dat Jezus Christus Heer is, tot de heerlijkheid van God, de Vader” (Filippenzen 2:11, NWV).

Hun bijbelvertaling is er snel bij om het Griekse grondwoord kurios te vertalen met Jehovah waar het ook maar kan (zij doen dat 237 keer in het Nieuwe Testament), maar in dit geval kunnen zij dat niet doen omdat dit hen ertoe zou dwingen te erkennen dat Jezus dezelfde is als Jehovah.

Er is nog een andere plaats in het Nieuwe Testament waar Paulus uit ditzelfde Jesaja 45:23 citeert:

“Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere [kurios]:Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.” (Romeinen 14:11, HSV).

Zie hoe de Wachttorenorganisatie deze passage vertaalt:

“Want er staat geschreven: ‘Zowaar ik leef’, zegt Jehovah [kurios], ‘voor mij zal elke knie zich buigen en iedere tong zal God openlijk erkennen’” (Romeinen 14:11, NWV)

Door hier met Jehovah te vertalen erkent het Wachttorengenootschap dat de passage van Jesaja 45:23 inderdaad verwijst naar Jehovah God. Maar wanneer Paulus Jesaja 45:23 aanhaalt om op Christus toe te passen, in Filippenzen 2:11, dan weigeren zij hier hun eigen regel toe te passen en kurios als Jehovah te vertalen. De reden hiervoor ligt voor de hand want moesten zij hier nl. hun eigen regel toepassen dan zou dat hét fundament van hun sekte opblazen.

Hun geloof is gebaseerd op een verkeerde en godslasterlijke visie op Jezus Christus, dat Christus louter een schepsel is — een verheven engel — en niet de Schepper-God. Zij ontkennen de eeuwige Goddelijkheid en het eeuwige Zoonschap van onze Heer en Redder. Zij ontkennen dat de naam Jehovah op Hem slaat.

 1. 1 Petrus 2:3

“indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere [kurios] goedertieren is” (HSV)

Petrus ontleende deze uitdrukking van Psalm 34:94 In sommige vertaling, waaronder de NWV is dit Psalm 34:8:

“Proef en zie dat de HEERE [JHWH, Jehovah] goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. (HSV)

Proeft en ziet dat Jehovah goed is; Gelukkig is de fysiek sterke man die tot hem zijn toevlucht neemt.” (NWV)

De Psalmist gaf de uitnodiging: “Proef en zie dat de HEERE goed is”. Wat Petrus eenvoudigweg wilde zeggen was ‘als je werkelijk hebt geproefd hebt dat de Heere goed is, dan zal je verlangen naar Zijn Woord’ (vers 2).

Herinner je de vertaalregel die het Wachttorengenootschap beweert te volgen: Als in het OT de Godsnaam — JHWH —  verschijnt in het Hebreeuwse origineel (en die verschijnt in Psalm 34:9), dan heeft de vertaler het recht om in het NT het woord kurios te vertalen als Jehovah. Maar in hun vertaling van 1 Petrus 2:3 wijken zij af van hun eigen regel:

“Mits gij hebt gesmaakt dat de Heer goed is” (1 Petrus 2:3, NWV).

Waarom willen zij hier kurios (Heer) niet als Jehovah vertalen? Omdat de volgende verzen in 1Petrus 2:4-65 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar,  dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.  Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en:Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. duidelijk maken dat Petrus verwijst naar Jezus Christus!  Het Wachttorengenootschap wil niet dat iemand denkt dat Jezus Jehovah is. Hierdoor moeten zij hun eigen regel breken want anders zou dat neerkomen op een bevestiging dat Jezus Jehovah is en een bevestiging van Zijn volle Godheid.

 Deze twee voorbeelden van hun afwijkende vertaling van het Griekse kurios, zijn ondersteunende argumenten om hun Bijbelvertaling in twijfel te trekken.  Ze laten zien dat ze hun theologie op de Bijbeltekst willen leggen in de plaats van hun theologie uit de Bijbeltekst te halen.  Hoewel het geen onomstotelijke bewijzen zijn, want voor ieder argument vindt men wel een tegenargument, kan het de JG alleszins doen inzien dat de vertaling die zij hanteren zeker niet onfeilbaar is. Uiteindelijk is de JG net als ons, iemand die van nature in vijandschap leeft met Zijn Schepper en enkel door het volmaakte en genoegzame offer van Gods Zoon — Jezus Christus, voor eeuwig behouden kan worden.  Bij een deur aan deur gesprek met hun, horen we dit steeds voor ogen te houden zodat we ons niet richten op het winnen van een gesprek of discussie, maar wel op het wijzen naar de genade die ons verleent wordt door het geloof in Jezus Christus als Heer en Verlosser.

Hun ontkenning van de eeuwige godheid van Jezus lijkt op het eerste zicht niet zo dramatisch — uiteindelijk erkennen ze Hem toch als een god, een zondeloos offer voor de mensheid, de Koning der koningen — maar hiermee ontnemen ze Jezus Christus de eer die Hem toekomt en aanbidden ze Hem niet ‘in geest en waarheid’.  Ze ontnemen Hem de naam Immanuel — God met ons6 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat:God met ons. Mat 1:23.

Solus Christus

Met dank aan Marc Verhoeven voor zijn artikel ‘De Godheid van Christus’.

Voetnoten[+]

Reacties

2 Reacties

 1. A. HESSINK

  Hallo Bart Aerts,

  U gaat met de gedachte dat God en Jezus een en zelfde persoon zijn voorbij aan Joh. 3 vers 16 waar staat dat God zijn eniggeboren zoon naar de aarde heeft gezonden, en Jezus zegt op een andere plaats dat hij gezonden is en niets uit zichzelf kan doen.

  We hebben Jezus ook nodig i.v.m. gebed, door in zijn naam te bidden.
  Hij is onze Hogepriester tussen zijn vader -GOD- en ons als zondige mensen, dus twee personen.

  Hij is ook het hoofd van de man, en hij weer het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van de Christus, steeds twee personen die elkaars hoofd zijn.

  Nu gaan we naar de nabije toekomst.

  Vele MILJOENEN gestorven personen zullen door Jezus onder Gods koninkrijk opgewekt worden en zullen hem als HOGEPRIESTER nodig hebben.

  Velen hebben nog nooit van de redding door Jezus gehoord en zullen dit nog moeten horen door een onderwijsprogramma.

  Tenslotte zullen Paulus woorden uit 1Kor. 15 vers 28 werkelijkheid zijn, Jezus geeft de autoriteit, die hij van zijn vader gekregen heeft – zie Matth. 28 vers 18 – weer terug, opdat God – Jezus vader – alles zij voor iedereen.

  vr. grt. antonie hessink

  P.S. Het is moeilijk typen zonder de shift-toets.

  Antwoord
  • Bart Aerts

   Beste Antonie,

   bedankt om je reactie. Het is goed dat we kritisch omgaan met onze geloofsovertuiging en ze blijven onderzoeken vanuit de Schrift.

   Je hebt het bij het rechte eind als je beweert dat God de Vader en Jezus twee verschillende personen zijn. ‘k Durf er zelfs een schepje bovenop doen en beweren dat ook de Heilige Geest een aparte persoon is. Toch zijn ze samen één in wezen. De Bijbel leert namelijk dat God één in wezen is, maar uit drie Personen bestaat die verschillen in rol, maar toch gelijkwaardig God zijn. Bijvoorbeeld:

   De Vader is eeuwig (1Kron. 29:18)
   De Zoon is eeuwig (Jes. 9:5-6; Heb.13:8; 7:3; 1Joh. 1:2)
   De Geest is eeuwig (Heb.9:14)

   De Bijbel leert dat elk van hen God is:

   De Vader is God (2Pet.1:17)
   De Zoon is God (Jes.9:5-6; Joh.1:1; Joh.20:28)
   De Geest is God (Hand.5:3-4: 2Kor.3:17)

   De goddelijkheid van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest is één, gelijk in heerlijkheid, en even eeuwig is de majesteit. Op dezelfde wijze is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Geest almachtig. In deze drieëenheid is er geen eerste of laatste, geen is groter of kleiner, maar alle drie Personen zijn eeuwig en even gelijk.

   Ook wij kennen dit voor een stukje in het voorbeeld dat je zelf aanhaalt, het huwelijk. Man en vrouw worden één vlees in het huwelijk. Ze zijn beide gelijkwaardig als mens, toch zijn ze niet gelijkaardig en hebben ze beide een verschillende rol in datzelfde huwelijk.

   Dan jouw nabije toekomstvisie… Als ik het goed begrijp wil je beweren dat er miljoenen gestorvenen zijn die ene tweede kans zullen krijgen na een onderwijsprogramma over Jezus als Redder? Hier zou ik graag jouw Bijbelse argumenten over hebben, want dat heb ik tot nu toe nergens gelezen. Wel weet ik dat zij die sterven zonder ooit gehoord te hebben van Jezus als Verlosser, geoordeeld zullen worden naar de wet die in hun hart is, hun geweten (Rom.1:18-21; 2:14-16). God heeft namelijk ieder mens voorzien van een besef van Zijn bestaan én een bepaalde kennis van Zijn karakter waardoor de mens voor een deel uit zichzelf kan onderscheiden wat goed is en wat niet. Zo weet erkennen bv. alle mensen wereldwijd dat zomaar moorden niet mag, dat stelen verkeerd is, dat kinderen een speciale koesterende liefde nodig hebben etc. Allemaal uitingen van dat kleine deel van Gods wet dat van nature in hun geweten aanwezig is. Vandaar ook dat ze voor Gods troon a.d.h.v. die kleine wet geoordeeld kunnen worden…

   Antonie, als ik het goed heb gelezen ben jij iemand die de leer van Jehova’s Getuigen aanhangt. Een leer die een juk van werken op haar leden legt. Een leer die de ware rust, vrede en zekerheid die het Evangelie van Jezus schenkt aan ‘eenieder die gelooft’ aan haar leden ontneemt. Jezus leerde ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars’ (Mat.9:12-13) ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’ (Mat.11:28-29). God werd mens, liet Zichzelf vernederen en nam uiteindelijk de zondeschuld van velen op Zich zodat zij ‘zouden worden gerechtigheid van God in Hem’ (2Kor.5:21). Het verwonderende van het Evangelie is niet dat God een andere schepsel aanstelde om de mensheid te verlossen, maar dat God de Zoon zelf mens werd. Hij heeft alles gedaan wat nodig was om ons vrij te kopen van de zondeschuld die boven ons hoofd hing. Daarom kon Hij aan ‘het hout’ ook zeggen ‘het is volbracht’. Alles wat nodig was om ons vrij te kopen heeft Hij al betaald. Nadat Hij terug naar de hemel ging, stuurde Hij de Trooster (de Heilige Geest; Joh.14:16) om de harten van de gelovigen voor te bereiden en te verzegelen (Ef.1:13). Ik leef nu in Zijn genade en zie de vruchten van de Geest meer en meer vorm krijgen in mijn leven (Gal. 5:22-26). Hoewel er nog zoveel restanten van mijn oude natuur zich proberen te verzetten tegen dit werk in mij, en ik dagelijks zie dat ik zoveel tekort kom (cf.Rom.7:14-23), merk ik dat mijn liefde voor Jezus groeit en mijn verlangen om Zijn naam meer en meer te verkondigen ook toeneemt (cf.Jac.1:17-18). Ik weet dat God me liefheeft en hééft opgenomen in Zijn huisgezin. Wanneer ik kom te sterven zie ik Hem tegemoet omdat ik weet dat Hij in genade mij heeft verlost en ik met mijn werken niet één iets aan mijn verlossing heb kunnen bijdragen (cf.Rom.11:6).

   Er is nog zoveel dat ik zou kunnen schrijven, maar ‘k ga het hierbij laten. Ik bid dat Jehovah door Zijn Geest je ogen mag openen en tot je hart mag spreken doorheen Zijn Woord. Mocht je nog vragen hebben hoor ik het graag…

   Uit liefde voor Christus,

   Bart

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »