In gesprek met Jehovah’s getuigen (3)

okt 31, 2014

Home 9 Geloofsverdediging 9 In gesprek met Jehovah’s getuigen (3)
(Leestijd: 8 minuten)

Ik liep van de trappen naar beneden richting het geluid van een blaffende hond en onze deurbel.  Toen ik de deur opende zag ik twee netjes geklede jonge mannen voor me staan.  Ik groette hun met een warme, “Hey”, waarop een van hun in vloeiend Engels vroeg, “Weet u een Spaans sprekende familie in de buurt wonen?”

“Hiernaast woont een Spaans sprekende familie.  Hiertegenover is een een Indonesisch gezin, dan een Indiër, dan Engels en ik ben een Chinees.  Wil je een foto van mij op een cruise zien?”

Uit beleefdheid zeiden ze dat ze dit wel wilden, dus opende ik snel mijn portefeuille en liet hun een foto zien van Tom Cruise met het woord ‘mij’ op zijn voorhoofd.  Ze lachten.

“Wat verkopen jullie?”

“Niets.”

“Zijn jullie Mormonen?”

“Nee.”

“Jehovah’s Getuigen?”

“Ja.”

“Zeg me eens.  Ik heb een mes in mijn rug.  Ik heb nog maar drie minuten te leven.  Mijn bloed en leven vloeien uit mij weg.  Ik weet dat ik stervende ben.  Wat gaan jullie tegen me zeggen?  Hoe kan ik het Koninkrijk ingaan?”

Ze keken elkaar aan.  Daarna keken ze terug naar mij.  Er was een doodse stilte.  Het was duidelijk dat ze niet wisten wat ze hierop moesten antwoorden.

“Komaan jongens.  Ik ben stervende.  Ik heb nog maar drie minuten!”

Een van hun zei, “Ik weet het niet.  Je zou nog veel moeten doen.”  De ander herhaalde, “Nog veel.”

Toen zei de eerste, “Je moet studeren.  Je moet kennis vergaren…”

“Hoe zit het dan met de dief aan het kruis?”  Welke kennis had hij kunnen vergaren?  Hoe kon hij nog iets studeren?  Hij kon geen bladzijden van een boek omdraaien — hij hing vast aan een kruis.  Hij kon hoogstwaarschijnlijk niet eens lezen.  En toch zei Jezus tegen hem, “heden zult u met Mij in het paradijs zijn”1 Luk 23:43.

“We moeten gaan.”

“Komaan jongens.  Dit is belangrijk.  Ik wil weten hoe ik het Koninkrijk van Jehovah kan binnengaan.  Hoe heten jullie?”

“Jonathan.”

“Javier.”

“Vind je jezelf een goede mens?”

“Euhm… ja.”

“Heb je ooit een leugen verteld?”

“Ja.”

“Wat ben je dan eigenlijk?”

“Een leugenaar.”

(Ik haalde nog enkele andere geboden aan.)  Javier zei dat hij ooit gestolen had en werd heel stil.  Jonathan zei dat hij nog nooit had gestolen, gevloekt of ook maar eens met lustige ogen naar een andere vrouw gekeken.  Nog nooit!

“Ben je homo?”

“Nee.”

“Ik heb dit allemaal nog nooit gedaan omdat ik in de waarheid geboren ben.”

Ik verklaarde, “Op de dag van het Oordeel zal de volmaakte wet voor ons worden gehouden.  Niets van wat jij of ik hebben gedaan, kan ons hier onderuit doen komen.  Enkel het bloed van Jezus.  Hij stierf voor ons!  Hij nam onze straf op Zichzelf, en nu kan God ons redden door Zijn genade.  Daarom werd de dief gered.  Hij had niets uit zichzelf gedaan om zich te redden want dat kon hij ook niet.  Enkel Gods barmhartigheid en genade kunnen ons redden.  De Bijbel zegt, “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen2 Efeze 2:8-9.”  “Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid3 Tit. 3:5 .”  Openbaring 21:8 zegt dat alle leugenaars hun deel in de poel van het vuur zullen hebben4 Op. 21:8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars:hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt.  Daarom heb je Jezus Christus nodig om je zonden weg te wassen.  Wanneer je berouw en inkeer toont en op Hem vertrouwt, zal God je vergeven en je het eeuwige leven schenken.”

“Maar wij doen wat Jezus deed.”

“Ging Jezus van deur naar deur?”

“Ja, hij trok rond en predikte het evangelie.”

“Maar het evangelie dat jullie verkondigen is anders dan dat wat Hij predikte.  De Bijbel leert dat er niets is wat jij kan doen om Gods gunst te winnen — of het eeuwige leven te verkrijgen.  We zijn gered door Gods barmhartigheid.  Enkel zo kon de dief aan het kruis gered worden.  We worden niet gered door iets dat wij doen.”

“Betekent dat dan dat ik in Jezus kan geloven en verder al stelend en liegend rondlopen?”

“Nee.  Dat is schijnheiligheid en schijnheiligen zullen het Koninkrijk van God niet binnengaan5 Ef. 5:5 Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.  Je moet je bekeren en Jezus Christus alleen je redding toevertrouwen, en niet proberen om Jehova om te kopen.  Ik doe goede werken en predik het Evangelie, maar niet om vergeven te worden.  Ik doe ze omdat ik vergeven ben, en het verschil hiertussen is leven en dood, hemel en hel.  Dankjewel jongens voor dit gesprek.”

“Dank u.”

Er werd niet geargumenteerd over de godheid van Christus omdat ik ervoor zorgde dat het gesprek niet die kant uitliep.  Het is belangrijk om voor ogen te houden dat Jehovah’s Getuigen Christenen zien als misleide Trinitariërs6 De term Trinitariërs wordt gebruikt voor personen aan die geloven in de Drie-eenheid. en zij zichzelf zien als beschermers van Jehovah’s glorie7 Meer uitleg hierover vind je in dit artikel..  Zij zullen dus krampachtig verdedigen dat God (de Vader) Zijn glorie niet deelt met een ander.

Toen Petrus zei dat Jezus de Christus was, de Zoon van de Levende God8 Mat. 16:16 Simon Petrus antwoordde en zei:U bent de Christus, de Zoon van de levende God., zei Jezus tot hem, “Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is9 Mat 16:17”.  Ik geloof dus dat de beste manier voor iemand om te ontdekken wie Jezus is, is dat God het hem zelf laat zien.  Als ik was begonnen met het aanhalen van Bijbelverzen om duidelijk te maken dat Jezus God is10 1Tim. 3:16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.  Of Joh. 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God., hadden ze gereageerd met het citeren van andere verzen en zouden we zijn gebotst op hun argument dat zij de enige juiste vertaling hebben.  Jehovah’s Getuigen ontkennen ook het bestaan van hemel en hel.  Zijn geloven in annihilatie11 Annihilatie is het proces waarbij een deeltje en zijn antideeltje bij elkaar komen en elkaar wederzijds vernietigen.  Dus dat de ongelovigen uiteindelijk gewoon ophouden met bestaan.), en dat God naar deze aarde zal komen en duizend jaar zal regeren.  Zelfs onder de Christenen is er onenigheid over de profetiën, daarom kies ik er bewust voor om dat onderwerp niet aan te kaarten.

Het enige wat ik deed was de waarheid langs de leugen houden en liet de rest aan God over.  Charles Spurgeon zei het volgende, “Ik heb horen zeggen dat wanneer er een bepaalde stok krom is en je dit wilt aantonen, je hier geen woorden aan vuil moet maken.  Leg een rechte stok ernaast, en het wordt onmiddellijk duidelijk((Uit zijn Exposition of Hebrews 11:1-26, The Metropoloian Tabernacle Pulpit.
.”

Alle religies zijn geworteld in afgoderij.  Ze hebben een verkeerd beeld van Gods karakter en wat Zijn rechtvaardigheid vereist.  Als je goed kijkt naar hun geloof, wordt het duidelijk dat dit bestaat uit vruchtloze takken van zelfrechtvaardiging.  Ze denken God om te kunnen kopen met hun goede werken.  Net als de joden waar Paulus over sprak12 Rom. 10:3 Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. — ze proberen een eigen gerechtigheid tot stand te brengen.  De wet raakt hierbij als een bijl de wortel van hun geloofssysteem.  Het laat een volmaakte rechtvaardigheid zien en doodt elke hoop op eigen redding.   Het laat een zelfrechtvaardig iemand zien dat de sprong naar de hemel die hij probeert te maken buiten zijn bereik is.

Het viel me op dat Javier goedkeurend knikte op hetgeen ik hen zei.  Toen hij opnieuw vroeg wat mijn naam was, keek ik hem aan en zei dat hij altijd welkom was.  We gaven elkaar een hand en gingen met een goede verstandhouding uit elkaar.  Ik hield er een goed gevoel aan over omdat ik had kunnen vermijden waar de Bijbel voor waarschuwt — een twistgesprek:

2Tim. 2:23-26 En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het besef dat zij conflicten voortbrengen.  Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen.  Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen  en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.”

Ray Comfort

Met dank aan Ray Comfort voor zijn artikel, “How to Witness to a Jehovah’s Witness“.

Voetnoten[+]

Translate »