Hoe gaat het met je, alles goed?

mrt 21, 2010

Home 9 Geloofsgroei en heiliging 9 Hoe gaat het met je, alles goed?
(Leestijd: 6 minuten)

“Enne, alles goeie?”  of  “Hey, hoe is’t”  zijn zo van die standaard groeten geworden.  Vaak worden ze enkel uit beleefdheid geuit en verwacht men niet meer dan het even lege antwoord: “Goed, goed, en met u?”  Dit wordt soms snel duidelijk wanneer je eens antwoordt dat het niet zo goed met je gaat…

Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik niet gauw lege woorden of dure holle uitdrukkingen zal gebruiken.  Daarom ook dat ik dit altijd al een wat ongepaste manier van groeten vond (tenzij iemand echt wil weten hoe het met je gaat natuurlijk).  Mensen zijn dit zo gewoon geworden dat ze bijna automatisch deze groet beantwoorden met iets in de aard van “goed”.  Zelden of nooit zal iemand hier spontaan eerlijk en oprecht op antwoorden.

De laatste tijd ben ik echter anders gaan denken over deze groet.  Het werd me duidelijk dat net deze holle woorden, die je dagelijks kan verwachten, een opening bieden om het evangelie te verkondigen.  Het is maar net een kwestie van hoe je ze gebruikt.  Ga je mee met de traditie door het terugkaatsen van een hol antwoord of tracht je de holle groet te vullen met een verrassend antwoord.  Dat deed me nadenken over creatieve antwoorden die je kan geven op zulk een groet, zodat de groetende persoon geprikkeld wordt om hier verder over na te denken.  Hieronder het voorlopig resultaat.

Hoe gaat het met je?

“Alles gaat zoals de Heer het wil!”

Hoe alles ook mag verkeren, niets gaat buiten Gods controle om.  Hij is de Soevereine die over álles heerst en niet toe laat dat er ook maar iets gebeurt buiten Zijn alomvattend plan.  Dit hebben we al nader bekeken in vorige artikels als ‘Gods Voorzienigheid’, ‘Toeval of zorgvuldige planning’ enz.

“Beter dan ik verdien!”

Hoe en waar ik ook in mag verkeren, het gaat steeds beter dan ik verdien want het loon van de zonde is de dood, zowel lichamelijk als geestelijk.  Wanneer ik als Christen wordt beproefd, mag ik weten dat het steeds beter gaan dan ik verdien want mijn ziel wordt dagelijks vernieuwd.  Mijn geest is niet meer dood maar levend gemaakt in Hem.  Gods oordeel hoef ik niet meer te vrezen want mijn zonden zijn vergeven, mijn relatie terug verzoend.

“Het beste moet nog komen!”

Hoe goed het ook mag gaan met mijn lichaam en/of ziel, het is niets vergeleken met de toekomst die mij als Christen staat te wachten.  Een eeuwigheid zonder zonden, dicht bij mijn Schepper, mijn Verlosser en Zijn kinderen.  Onuitputtelijke relaties die de heerlijkheid van God afstralen tot in het kleinste detail.  Het beste moet inderdaad nog komen.

“Hoopvol!”

Iemand die nog steeds in rebellie leeft tegen de Heer heeft geen hoop want iedere dag is een dag dichter bij de dood.  Een Christen heeft daarentegen een hoop die ongekend is en niet gevoed wordt door gevoelens, maar een vastberaden geloof in Zijn Woord.  God is een God van trouw die steeds nakomt wat Hij beloofd, wij mogen en kunnen dus leven uit hoop.

“Iedere dag beter en beter!”

Een Christen stapt onmiddellijk na zijn bekering in het proces van heiliging waarin hij verder gevormd wordt naar het beeld van Jezus.  Dagelijks openen zich zich meer inzichten in enerzijds het besef van zonde en anderzijds kennis van de Heer.  Daarom kunnen we dus terecht zeggen tegen God: “Ik heb nog nooit zoveel van U gehouden als vandaag”, want onze liefde voor Hem wordt dagelijks vernieuwd, gelouterd.  Gebieden waarin we Hem nog niet erkenden als Heer worden zichtbaar, de nood aan een Verlosser neemt enkel toe en geeft meer en meer zekerheid Bij Christus.

“Niet belangrijk, zolang Zijn wil maar geschiedt!”

Jezus’ ziel was tot stervens toe bedroefd in Getsemane (Mat.26:38), toch bad Hij tot de Vader dat Zijn wil moest geschieden, ongeacht de toestand waarin Jezus verkeerde. Hetzelfde komen we ook tegen in het ‘Onze Vader’ waarin we bidden “uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde” (Mat.6:9-13).  daarom hoort onze grootste zorg niet onszelf te zijn, maar dat de wil van God mag geschieden.  Dat hoort ons hoofddoel te zijn hier op aarde, bruikbare instrumenten Zijn in Gods handen.  eender waarin we ons verkeren, we mogen weten dat alles wat achter ons ligt of net voorbij is gegaan in zijn alomvattend plan verwerkt zat.  Daarbij wetende dat de beloofde toekomst voor Zijn kinderen eveneens vaststaat, maakt onze toestand ondergeschikt aan Zijn wil.

“Levend in en door genade!”

Wanneer Paulus tot  driemaal toe bidt tot God om de ‘doorn in zijn vlees’ weg te nemen, geeft de Heer hem als antwoord: “Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid” (2Kor.12:7).  Het maakt niet uit of we veel of weinig bezitten, gezond of ziek, blij of verdrietig, wanneer we leven in en door Zijn genade hebben we genoeg.  Wanneer we weten dat we leven door Zijn genade die Hij heeft bewezen in Christus en voor de rest mogen verder leven in die genade waarin Hij ons verder vormt naar Zijn beeld en zichzelf verheerlijkt door Zijn werk in en door ons, gaat het goed.

“Mogelijk beter dan met u!”

De persoon die vraagt hoe het met je gaat is er mogelijk vele malen slechter aan toe dan hij of zij beseft. De Bijbel leert dat ongelovigen dood zijn in hun zonde en in hun zondige staat op weg zijn naar Gods rechtvaardige oordeel met een eeuwige verdoemenis in de hel als gevolg.  Een Christen daarentegen is geestelijk terug levend en kan uitzien naar een gelukzalige toekomst.

“Bedoel je mijn lichaam of mijn geest?”

Mensen beseffen niet altijd dat ze bestaan uit lichaam én geest.  Moesten ze dat beseffen zouden velen hun geest ook voeden en onderhouden zoals ze met hun lichaam doen.  Door met deze vraag te antwoorden laat je zien dat er een onderscheid is tussen deze twee.  Ons lichaam is tijdelijk en verzwakt dagelijks onder het juk van de zondeval.  Het lichaam takelt dagelijks meer en meer af.  Onze geest daarentegen wordt, als kind van Hem, iedere dag vernieuwd.

Uitdaging

Allemaal krijgen we geregeld de groet “hey, hoe gaat het met je” of “hoi, alles goed?” voorgeschoteld.  Zullen we samen deze groet gebruiken om het hart van de persoon voor je te prikkelen? Zelf is het voor mij een inwendige strijd, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.  Toch wil ik op die manier het gevecht aangaan tegen de trots en ongeloof die nog in mij wonen en mij steeds weerhouden om Zijn naam te verkondigen onder de volkeren.

In dit artikel heb ik 9 mogelijke antwoorden gegeven die de holle groet kunnen opvullen en mogelijkheden tot evangelisatie scheppen.  ‘k ben er van overtuigd dat er nog veel andere creatieve antwoorden kunnen gegeven worden. 

Translate »