Heer, dit is niet eerlijk!

mei 16, 2010

Home 9 Geloofsgroei en heiliging 9 Heer, dit is niet eerlijk!
(Leestijd: 10 minuten)

“Waarom moet de ene meer mee maken dan de ander” is een vraag die iedereen van tijd tot tijd zich wel eens durft stellen maar waar we nooit een exact antwoord op zullen vinden.  Enerzijds omdat God in Zijn wijze raadsbesluiten heeft beslist dit niet volledig kenbaar te maken aan ons (Deut.29:29) en anderzijds omdat wij  enorm beperkt zijn in ons begripsvermogen t.o.v. God (Jes.40:18,25).  Ook al zou God ons alles bekend maken, we zouden het nog niet volledig kunnen  vatten.  Dus als je over alles wat op je pad komt de exacte reden wilt weten, zal niemand je hiermee kunnen helpen.  Toch wil dit niet zeggen dat we alles maar aan ons moeten laten voorbijgaan zonder er bij stil te staan.  God geeft in Zijn Woord verschillende eigenschappen en principes mee die ons helpen om vele grote brokken in ons leven te kunnen plaatsen in Zijn plan en te zien door Zijn ogen.

“Het is niet eerlijk…” is een uitspraak die wij als mensen nogal makkelijk maken.  “God, waarom dit moest gebeuren is mij een raadsel want dat zou toch veel beter zijn geweest!”  Herken je jezelf een beetje in deze uitspraak?  In de Bijbel komen we ook zo’n gelijkaardige uitspraak tegen bij Job, een rechtvaardige man die werkelijk alles had moeten afgeven.  Zijn rijkdom, familie en gezondheid.  Een hele poos hield Job stand en bleef hij volharden in zijn geloof.  In Job hoofdstuk 3 zien we Job uiteindelijk door de knieën gaan en de grote “waarom” vragen stellen.  “Heer waarom dit en waarom dat”… ook hij kwam op een punt dat hij tegen God durfde stellen “dit is niet eerlijk…”

In Job hoofdstuk 38 tot 40 lezen we het antwoord dat God gaf aan Job.  Hij kwam niet tot Job met verontschuldigingen voor al het verlies dat hij had moet lijden.  Neen, in plaats daarvan herinnerde hij Job aan wie Hij is en aan Zijn eigenschappen – hoofdzakelijk Zijn alwetendheid (Zijn grenzeloze wijsheid en kennis).  God antwoordde Job in de aard van “Wie denk jij dat je bent?”  Hij begon Zijn betoog als volgt:

“Toen antwoordde de Here Job uit een storm en zeide: …Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, Terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden? Wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij bruisend uit de moederschoot kwam?; Toen Ik wolken maakte tot haar kleed en duisternis tot haar windselen; Toen Ik de door Mij gestelde grens uitbrak, grendel en deuren aanbracht; Toen Ik sprak: Tot hiertoe en niet verder zult gij komen, hier zal de trots uwer golven blijven staan!” (Job 38:1,4-11)

De rest van het hoofdstuk is van dezelfde aard.

Over de wijsheid en de kennis van God zegt Jesaja: “Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen” (Jes.46:9-10)

In Matteüs 6:8 lezen we: “Wordt hun (de ongelovigen)  dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.”

Matteüs 10:29-30 zegt: “Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.”

In Hebreeën 4:13 wordt ons gezegd: “en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen”

Ook Paulus uit zijn verwondering over de wijsheid van God wanneer hij zegt: “O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest?  Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.” (Rom.11:33-36)

God is wijsheid en heeft dus nooit raad of advies van iemand anders nodig.  Hij bezit alle kennis die Hij ooit zou kunnen nodig hebben en maakt daarom altijd de juiste beslissingen maakt velt steeds de juiste oordelen over alle aspecten van ons bestaan.

Gods wijsheid en kennis beperken zich niet tot algemene zaken zoals de vorige Bijbelverzen weergaven, maar slaan ook op ieders persoonlijk leven.  Zijn alwetendheid bevat ook Zijn volledige kennis van ons.  Psalm 139 geeft dit persoonlijke aspect van Gods alwetendheid en almacht weer.  Het spreekt boekdelen over de soevereiniteit van God:

“HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen; zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht.

Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.” (Psalm 139:1-18,23-24)

God weet alles in het universum, maar ook alles wat er te weten valt van en over ons – onze gedachten, onze lichamen, onze dromen, onze zonden, onze motieven en ons handelen.  Hij weet wie en wat we liefhebben. Hij ziet zelfs ons diepste binnenste.  Hij weet exact wat ons in beweging brengt.  Hij is geen God die tragische vergissingen maakt in de richting en het ontwerp van ons leven.

Waarom deze grote inleiding op het antwoorden van de korte vraag “waarom moet de ene meer mee maken dan de ander”?  Wel, omdat de juiste kennis van God onze vragen vaak beantwoord of doet verdwijnen.  Wat wij geloven over God beïnvloed rechtstreeks de manier waarop we ons leven vorm geven.  Laat me dit even verduidelijken met enkele voorbeelden:

Als we weten en geloven dat God wijsheid is en volledig bewust is van alles wat er zich in ons leven afspeelt, zullen we niet dezelfde fout als Job maken (door Gods wijsheid en goedheid in vraag te stellen).  Deze kennis herinnert ons er aan dat God algenoegzaam is in de beslissingen die Hij maakt over de dingen die op ons pad zullen komen.  Hierdoor zullen we de dingen die op ons pad komen makkelijker kunnen aanvaarden omdat we weten dat al die dingen vallen onder zijn goed, volmaakt en aanvaardbaar plan voor ons.  Mogelijk begrijpen we niet waarom Hij doet wat Hij doet, maar we weten wel dat hetgeen Hij doet uiteindelijk voor ons eigen welzijn is en tot verheerlijking van Hem.

Als we weten en geloven dat God wijsheid is en Hij werkelijk weet wat het best voor ons, de wereld en de kerk is, zullen we standvastig kunnen staan wanneer we weerstand ondervinden.  Dan kunnen we ons altijd in de Heer verblijden (Fil.4:4-7).  We zullen op moeilijkheden reageren zonder hopeloos, boos of bitter te worden omdat we weten dat God wijs en machtig genoeg is om te weten hoe met moeilijke situaties om te gaan.  Hij is werkelijk bekwaam om alle dingen ten goede te doen meewerken (Rom.8:28).  Geen enkele situatie is zo moeilijk voor God dat Hij niet weet hoe deze succesvol aan te pakken.  Situaties kunnen wel te moeilijk voor ons zijn, maar nooit voor Hem.

Iemand die weet dat God wijsheid is, kan ook volledig geloven wat Paulus in 1Kor.10:13 schrijft: “Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.”  Mogelijk zien we niet onmiddellijk de uitweg, maar we kunnen er wel op vertrouwen dat God de uitweg zal voorzien.  Dat vertrouwen verhindert ons om op te geven.

Als we weten en geloven dat God wijsheid is, zullen we doen wat Spreuken 3:5-6 beveelt: “Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.”   Het is Zijn taak om onze paden recht te maken, het is onze taak om onder eender welke omstandigheid op Hem te vertrouwen.

Als we weten en geloven dat God wijsheid is, zullen we met plezier doen wat Jac.1:2 zegt: “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt.”  We verheugen ons dan in de zegeningen die voortvloeien uit onze verzoekingen.

Als we weten en geloven dat God wijsheid is, zullen we er 100% zeker zijn dat Gods interpretatie van de realiteit de enige is die 100% accuraat is.  Zijn Woord (en niet onze gedachten of gevoelens) is de enige standaard en definitie van realiteit en waarheid.

Als we weten en geloven dat God wijsheid is, zullen we er zeker van zijn dat Hij de juiste dingen doet, zelfs als we niet volledig begrijpen waarom Hij bepaalde dingen toelaat in ons leven.

Als we weten en geloven dat God wijsheid is, zullen we beseffen dat enkel God weet waarom we problemen hebben.  Hij weet wat onze menselijke moeilijkheden veroorzaakt en waarom we doen wat we doen.  Hij weet ook hoe ze opgelost kunnen geraken.

Als we weten en geloven dat God wijsheid is, zullen we enkel nog naar Hem gaan en Zijn Woord om de antwoorden te vinden op onze levensvragen.  Dit doet ons zorgzaam Zijn Woord bestuderen.

Als we weten en geloven dat God wijsheid is, zullen we er naar verlangen dat onze verlangens en gedachten afspiegelingen worden van Zijn waarheid; we zullen de waarheid liefhebben en de leugen haten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die weergeven hoe een dieper besef van Gods wijsheid en alwetendheid ons leven kan beïnvloeden.  Het antwoord op de vraag waarom sommigen door diepere paden gaan dan anderen kan dus maar op een manier beantwoord worden, “omdat God, die wijsheid is en volledige kennis van personen heeft, wist dat dit het allerbeste was voor deze persoon.”

Translate »