Gezocht: Gods wil!

feb 3, 2017

Home 9 Bekering en verlossing 9 Gezocht: Gods wil!
(Leestijd: 19 minuten)

Hoe vind ik hetgeen God van mij verwacht in dit leven?  Kan ik de bal misslaan? Wat is Gods wil met mij?  Hoe weet ik nu zeker dat ik goed bezig ben?  Wil God wel dat ik de dingen doe die ik verkies?…

Allemaal vragen die ons allemaal ooit wel eens grijpen en niet meer los laten tot ze beantwoord worden.  Je hoeft maar rond je te kijken en even je oren spitsen op de gaande gesprekken onder de christenen.  Wie heeft nog nooit de uitspraak gehoord: “God wou dat ik… “ of “ God maakte mij duidelijk dat …” .  Uitspraken die geregeld gedaan worden door oprechte christenen,  steevast overtuigd van hun gemaakte keuze.  Maar… als ik naar mezelf kijk… hoe weet ik nu wat God van mij wil in dit leven?  Hoe kan ik hetgeen God van mij wil verstaan? Moet ik op zoek gaan naar een stem die tot mij spreekt zoals Samuel die hoorde (1Sam.3:4-9)? Hoezeer ik ook blijf zoeken en bidden, Gods wil blijft soms lijken op een groot doolhof vol mogelijke routes waarvan ik nooit zeker lijk te raken of ik wel het juiste pad volg.  Mijn keuze om Jezus aan te nemen als Redder van mijn leven en te volgen heb ik al lang geleden gemaakt, het is dan ook niet moeilijk om te kiezen tussen stelen of werken.  Het ene is duidelijk slecht, het andere duidelijk goed.  Maar hoe zit het dan als ik kan kiezen voor twee gelijkaardig goede dingen.  Wat als ik kan kiezen tussen het dienen van een moeder met handen tekort en een weduwe met gebrek aan kracht?  Waar wil God mij hebben?  In Afrika is er nood aan hulp…MOET ik daar naar toe gaan wil ik Gods wil volgen of mag ik ook ervoor kiezen om met mijn gezin eenvoudigweg betrokken te zijn in de kerk?

Allemaal reële vragen die je als christen ter plaatse kunnen doen spinnen waardoor je geen stap vooruit raakt en je uiteindelijk zelfs kunnen ontmoedigen.  Waarom zijn er christenen die steevast weten wat God van hun verlangt en waarom weet ik dat niet?  Een vraag die je jezelf gerust mag stellen.

Gods wil is minder mysterieus dan we op het eerste zicht denken.  Laten we daarom eens gaan kijken wat de Bijbel hierover zegt, om zo meer duidelijkheid te krijgen over het geheel en langzaam vooruit te komen in onze zoektocht naar Gods wil.  Uiteindelijk staat er ook geschreven dat we alle antwoorden die we nodig hebben om godsvruchtig te kunnen leven in de Bijbel terugvinden.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2Tim.3:16-17)

Kunnen we weten wat Gods wil is?

Ja!  God schuift het niet onder stoelen of banken dat we kunnen weten wat Hij wil.  Maar daarbij geeft Hij ook aan dat die wil niet zomaar aan je wordt gepresenteerd.  Het wandelen met de Heer en te weten komen wat Hij wil, vraagt om enige actie van jou.

Paulus zien we bidden dat de christenen in Kolosse vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil.

Kolossenzen 1:9-10
Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God.

Petrus geeft aan dat het leven naar de wil van God om een bepaalde strijd vraagt.

1Petrus 4:1-2
Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.

Jezus gaf aan dat het niet meer dan logisch is dan dat iemand die Hem volgt, de wil van God doet.

Markus 3:35
Wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.

En de christenen in Efeze werden vermaand om niet onverstandig te zijn, maar te begrijpen wat God wil.

Efeze 5:17
Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.

Als we ons dan afvragen wat God wil, zijn we alleszins al goed bezig.  Want dat is een vraag die we ons horen te stellen en waar we ook een antwoord op kunnen vinden.

Hoe gaan we op zoek naar Zijn wil?

Als je gaat rondvragen bij medechristenen hoe zij dagelijks op zoek gaan naar Gods wil, hoor je de meest uiteenlopende manieren.  Gaande van heel nuchter tot uiterst mystiek.  Net dit laatste wou ik even met jullie onder de loep nemen.

Met mystiek bedoel ik het aan God voorop stellen van bepaalde voorwaarden die voldaan moeten zijn om overtuigd te raken van de juiste keuze.  “God….als je dit wil, dan moet ik dat en dat en dat zien gebeuren.”

Laat ik mij even verduidelijken met een voorbeeld…

Een echtpaar wil op reis gaan en is van plan een caravan te kopen.  Vermits ze oprechte christenen zijn, willen ze God hierbij betrekken en vragen Gods goedkeuring door middel van een teken.  “Als de klink van de deur defect is, dan weten we dat U het niet wil.” Ze vertrekken naar de caravan en eens daar aangekomen, wat zien ze, ….. de klink van de caravandeur is niet echt stuk, maar wel beschadigd.  Mja….wat moeten ze hier nu mee…. We hebben het wel aan God gevraagd, maar is dit nu echt een teken van Hem?  Twijfel, twijfel, twijfel…..ze besluiten om de caravan toch te kopen en er mee op reis te gaan.  Een eenmalige reis met deze caravan, onderweg is hij los geraakt en uiteindelijk…..total loss!

Was dit nu een teken van God die hun wou waarschuwen of niet?  Sommigen zullen zeggen, jazeker!!!  Anderen weer niet.  God eisen om tekens en wonderen blijft mysterieus vermits het niet getoetst kan worden.  Twijfel en onzekerheid zal hierom blijven bestaan.

Hiermee wil ik niet aantonen dat God geen wonderen meer doet in deze tijd, ik van overtuigd dat Hij dat wél doet!  ‘k Geloof enkel niet dat dit de manier is om Zijn wil te vinden bij het maken van mijn keuzes.  Ze blijft te subjectief, voor interpretatie vatbaar en brengt meer verwarring dan duidelijkheid. Het blijft ook een zoeken zonder vinden.  Waar moet je je op baseren als je voortdurend op zoek moet gaan naar tekens.  Al gauw raak je terecht in een leven waarin alles berust op interpretaties en onzekerheden.  Een wereld vol twijfel waarin je al gauw heen en weer geslagen wordt door allerlei leer (cf. Ef.4:14).

Geeft de Bijbel hier antwoord op?

Natuurlijk!  Een boek dat van zichzelf zegt geïnspireerd te zijn door de Heilige Geest en alles te bevatten voor ons wat wij nodig hebben op deze aarde (2Tim.3:16,17) kan niet anders dan hier een antwoord op te hebben.  Wat zegt God dus zelf over Zijn wil voor ons hier op aarde?

1 Jouw redding!

Het eerste wat God van jou wil is … jouw redding van de zonde!  Dit is eigenlijk het startpunt van jouw zoektocht naar Gods wil in je leven.

2Pet. 3:9
“De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.”

1Tim.2:3-4
“Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.”

Jouw redding is eigenlijk waar de wil van God begint.  Jezus maakt dit zeer duidelijk in Mark. 3:31-34.  Zijn moeder en broers komen aan op de plek waar Hij aan het vertellen is en beginnen rond te vragen naar Hem.  De schare vertelt Hem dat Zijn moeder en broers Hem zoeken waarop Hij vraagt wie Zijn moeder en broers zijn.  Terwijl kijkt Hij rond naar de mensen die rondom Hem zitten te luisteren naar Zijn woorden en antwoordt dat iedereen die de wil van God doet, Zijn moeder, zus en broer is.  Wat Jezus hier mee wou zeggen is dit :”Het is de wil van God dat je familie van mij wordt door geloof en niet door menselijke familiebanden. “

Hoezeer verlangt God dat we gered worden?

Ef. 2:4
“God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –“

Gods verlangen dat we allemaal gered worden was zo groot dat Hij Zijn Zoon liet geboren worden op deze wereld om Hem hier te laten sterven, zodat Zijn wil mogelijk werd.

Mensen vertellen dat het de wil van God is dat zij gered worden is niet de meest populaire boodschap.  Gered worden houdt in dat je erkent dat je een zondaar bent en juist dat is het wat de wereldse mens niet wil.  (Joh. 3:19-20) Toch is dit hetgeen waar de wil van God begint!

Tot wanneer je Jezus persoonlijk kent, heb je nooit de eerste stap gezet naar de wil van God.

2 Vervuld worden met de Geest!

Volgens Gods Woord is de volgende stap naar Gods wil het vervuld worden met de Geest.

Ef. 5:15-18
“Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen,  u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.  Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.  En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest…”

Het lijkt op het eerste zicht vreemd dat Paulus het bedrinken in de wijn gebruikt als contrast met het vervuld worden met de Geest.  Het lijkt dan ook een misplaatste vergelijking.  Maar als je iets verder gaat nadenken hier over wordt het allemaal iets duidelijker en leer je ook begrijpen waarom Paulus nu net het bedrinken in de wijn gebruikt om zijn boodschap duidelijk te maken.

Als je dronken raakt, geef je meer en meer controle aan de alcohol, dat stilaan je systeem doordringt.  En als dan eenmaal de alcohol je controle overneemt, word je de persoon die de alcohol je laat worden.  Dat is het wat “onder invloed” betekend.  Het is ook zo dat de heidenen in de tijd van Paulus geloofden dat dronkenschap de gemeenschap met hun goden verbeterde.  Daarom dat Paulus aantoont dat het niet de wijn is, maar de Heilige Geest die je in gemeenschap met God brengt.

Paulus gebruikt het negatief voorbeeld om dronken te zijn van wijn om aan te tonen wat het betekend om vervuld te worden met de Geest.  Als je jezelf over geeft aan alcohol, neemt het de controle over.  Geef je jezelf over aan de Heilige Geest, neemt deze over.  In beide gevallen is de “controle” weg en neemt iets of iemand het over.  In beide gevallen is het een totale onderdanigheid aan een bepaalde kracht  binnenin.  Het prachtige aan het onder invloed zijn van de Geest is dat je jezelf geen vragen moet stellen, je handelt simpelweg in de wil van God.

Een praktische manier om een met de Geest vervuld leven te leiden is door ieder moment te zien als een moment met Jezus.  Dus simpelweg voortdurend bewust zijn dat je in Jezus leeft.  Vervuld worden met de Geest is iets dat moet doordringen tot in je dagdagelijkse activiteiten, met je ogen wijd open! Het is geen mysterieus zoeken.

Maar hoe raken we dan vervuld?

Door Zijn woord te bestuderen.  Hoe meer ik mij richt op Jezus in Zijn Woord, hoe meer gedachten van God mijn geest vullen; hoe meer Gods gedachten mijn geest vervullen, hoe meer ik mezelf overgeef aan Hem.  Het is hetzelfde als “het woord van Christus rijkelijk in u laten wonen” (Kol.3:16)

Spijtig genoeg, als het op Gods wil aankomt, slaan veel christenen deze noodzakelijke stap over, het vervuld worden met de Geest.  In plaats hiervan gaan ze onmiddellijk op zoek naar antwoorden op vragen als “met wie ze moeten trouwen”, “waar ze moeten gaan werken”, “welke opleiding het best voor hun is”, “welke auto voor hun is weggelegd” enz…  Ze bidden en bidden voor Gods wil, terwijl ze nog geen controle hebben gegeven aan de Heilige Geest.

Gods wil is niet verloren of verstopt!  Ze is duidelijk zichtbaar in Zijn woord

– Wordt gered en dan vervuld met de Geest! –

3 Heiliging!

Het derde wat God ons duidelijk leert vanuit Zijn woord over Zijn wil gaat onze heiliging aan, of eenvoudiger gezegd onze zuiverheid en heiligheid.

1Thess. 4:3-5
“Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij,  dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, 5 niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten…”

Zuiverheid en heiligheid zijn vaak twee oncomfortabele termen voor christenen.  Het doet lijken alsof je op een voetstuk staat t.o.v. de andere of simpelweg beter bent dan de rest.  Toch zijn deze twee termen noodzakelijk voor het christelijk leven.

In 1Thess. 4:3,4 vind je verschillende principes voor zuiverheid.  De eerste is duidelijk: “onthoudt van de hoererij”.  Blijf weg van seksuele zonden.  Paulus spreekt hier niet enkel over het bezoeken van prostituees of bordelen, maar iedere vorm van buitenhuwelijkse gemeenschap.  Alles van voorhuwelijkse tot perverse gemeenschap zoals bi- en homoseksualiteit.  Seksuele lust is een enorm grote kracht die je makkelijk kan beheersen indien je niet leeft onder de controle van de Heilige Geest.  Je gaat makkelijk over de lijn.  Waar is de lijn?  Als je jezelf deze vraag begint te stellen, ben je er waarschijnlijk al over gegaan.

Een ander principe over zuiverheid vind je in 1Thess. 4:4 (NBV)
dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen – Ook mogelijk is de vertaling: ‘dat ieder van u heilig en eerbaar met zijn vrouw leeft.”

Er zijn mensen die niet direct betrokken zijn met hoererij.  Ze houden de fysische gemeenschap binnen het huwelijk als hetero koppel, maar genieten er van om anderen deze zonden te zien begaan.  Denk bv.  aan een christen die zijn “vrijheid” misbruikt om een erotische film te bekijken.  Tijdens de film geeft hij mogelijk voortdurend commentaar op de zonde die hij deze mensen ziet doen, zeggende dat hij zoiets nooit zou doen.  Alhoewel hij fysisch niet betrokken was met deze film is hij wat zijn zuiverheid betreft even vuil als de filmacteurs.  Een ander voorbeeld is het internet(mis)bruik…

In dit stuk hebben we nu even het accent gelegd op hoererij, maar Paulus had tal van zonden kunnen aanhalen om aan te tonen dat God onze heiliging wil.  Denk maar aan dronkenschap, diefstal, hoogmoed, trots…

Als we zoeken naar Gods wil bij het nemen van bepaalde beslissingen, maar een ‘onzuiver’ (zondig) leven blijven leiden, kan God ons hierop niet de antwoorden geven.  Simpelweg omdat we niet eens in staat zijn om Zijn duidelijk geopenbaarde wil te gehoorzamen, waarom zou Hij dan de ongeopenbaarde wil duidelijk maken aan jou?

God wil dat we gered worden, vervuld met de Geest en geheiligd.

—  Apart gezet als zuivere en heilige mensen bruikbaar voor Hem. —

4 Onderdanigheid!

Gods wil houdt ook in dat we onderdanig zijn.

1Pet.2:13-15
Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil: hetzij aan de keizer, als opperheer,  hetzij aan stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen.  Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen…”

Wat Petrus hier eigenlijk met veel woorden zegt is…”gehoorzaam je aan de wetten van het land”.  Maar… zullen sommigen al denken… dat kan toch niet!  Moeten wij ons onderwerpen aan alle wetten van het land, wetten die gemaakt zijn door mensen?  Wat als ik hier niet mee akkoord ga?  En hoe verklaar je dan Petrus zijn ongehoorzaamheid in Hand.5, toen hij en de andere apostelen verboden werden nog te onderwijzen over Jezus?  Zei Petrus toen niet dat we God moeten gehoorzamen boven de mensen?(Hand.5:29)

Er zullen zich situaties voordoen waarin we moeten kiezen tussen het gehoorzamen van de overheid en het gehoorzamen van God, maar dat is niet waar Petrus het over heeft in zijn brief.  Hij heeft het over het zijn van een voorbeeldige burger en op die manier een getuige van Jezus.  Daarom gaat hij in zijn brief ook verder met…

1Pet.2:16-17
als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.  Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God,eert de keizer.”

Dat is de uitdaging die Petrus ons wou duidelijk maken, dat we voorbeeldige burgers zijn die zich houden aan de opgelegde wetten.  Niet omdat ze dit moeten, omdat de straf anders hoog is of om op een goed blaadje te staan bij anderen, maar omdat God dit wil.  God vraagt dit van ons om zo door ons dagelijks leven te laten blijken dat je een dienaar van Hem bent.

We horen niet alleen onze belastingen te betalen, ons te houden aan de verkeersregels en andere wetten van het land, maar ook een voorbeeld te zijn in het uitoefenen van onze job.

1Pet.2:18
Gij, huisslaven, weest in alle vreze uw meesters onderdanig, niet alleen de goede en vriendelijke, maar ook de verkeerde.”

Slavernij kennen wij hier bijna niet, toch niet zoals het vroeger in de tijd van Petrus gangbaar was.  Toch werken velen van ons voor bazen die vergelijkbaar zijn met de vroegere slavendrijvers.  Petrus zegt hier duidelijk, goed of slecht, maakt niet uit, wees onderdanig aan hem.  Niet omdat hij dat eist, maar omdat God vraagt van jou om op deze manier een voorbeeld te zijn van Jezus.

Wil je Christen zijn en de wil van God gehoorzamen, hoort dit deel bij het totaalpakket.  Ook al leven we in een goddeloos systeem, God wil dat we leven als voorbeelden onder de mensen.  Zich houdend aan de wetten van het land, werkgever, school en iedereen respecterend.

Heb je al eens gebeden voor wijsheid voor deze ‘wereldse’ gezagsdragers?  Uiteindelijk horen wij ons te gedragen als voorbeeldige burgers en dienen wij onderdanig te zijn naar de gezagsdragers toe.  Is het dan ook geen belangrijk gebedspunt dat deze personen de nodige wijsheid en inzichten krijgen van God?

1Tim. 2:1-4
Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.”

Vele christenen rijden rond met een visje op de wagen.  Hiermee willen ze aan iedereen duidelijk maken dat ze christen zijn.  Helaas heeft deze bekendmaking ook een keerzijde… vermits je je zo duidelijk naar voren brengt als christen, als een volgeling van Jezus, zal je gedrag in het verkeer al snel worden geobserveerd.  De vraag is dan….ben je de sticker waardig in het verkeer of kun je ze beter verwijderen zodat je Jezus’ naam geen schade toedoet door je verkeersgedrag?

We horen Gods bekend gemaakte wil volgen: gered worden, vervuld van de Geest, geheiligd en onderdanig. De rest komt vanzelf!

5 Bereid om te lijden voor Jezus!

Het vijfde principe wat de Bijbel ons leert over Gods wil is dat we bereid zijn om te lijden.

1Pet.4:12-16,19
“Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.  Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.  Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam … Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.”

Petrus wil hiermee zeggen dat we bereid moeten zijn om te lijden voor het goede, om zo te leven als heilige mensen binnen een goddeloze gemeenschap.  Doe dit en onoverkomelijk zul je ooit eens tegenwind krijgen.  Als je naar buiten komt, de wereld onbeschaamd confronteert met Jezus en bereid bent om eventueel hier voor te lijden, doe je Gods wil.

Hier in deze westerse wereld is lijden voor Jezus minimaal.  Zelf vinden ze dit een zegen, niet te hoeven lijden voor Jezus.  Wij bidden voor onze verdrukte broeders en vragen God om hun bevrijding.  Het is dan ook vreemd als je hoort dat deze verdrukte broeders bidden voor ons, westerse christenen, juist omdat wij geen echte beproevingen moeten doorstaan.  Zij zien de vijand in het aangezicht en worden verplicht te volharden in geloof door hun beproevingen.  Wij daarentegen zien de vijand niet, terwijl hij toch aanwezig is.  Stiekem sluipt hij langs achter om ons zo aan te vallen.  Ga een verdrukking dus niet per definitie uit de weg, maar durf het aan te gaan, wanneer nodig, om zo God te verheerlijken.

We moeten de pijn en het lijden niet gaan opzoeken, maar wel bereid zijn om stand te houden indien het je pad kruist.  De Heilige Geest en de glorie van God rusten op ons in het heetst van de strijd.

6 Dankbaarheid!

Als laatste is het Gods wil dat we een dankbare houding hebben naar Hem en al wat Hij geeft.

1Thess.5:18
dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.”

Berouw en inkeer van je zonden, heiliging, vervuld worden van de Geest, onderdanigheid en lijden staan niet los van dit laatste principe, ze zijn er onlosmakelijk mee verbonden.  God wil dat we dit allemaal vanuit dankbaarheid doen.  Een dankbare houding hoort de rode draad te zijn in de wandel van de christen.  Niets, maar dan ook niets hoorde ons toe.  Het gaat ons als geredde zondaars steeds “beter dan we verdienen”.  Of anders gezegd, we leven in genade en door genade.  Alles boven de hel is genade voor ons, want de hel was het enige waar we recht op hadden.  Gods veroordeling om onze zonden, onze rebellie tegenover onze heilige Schepper.  Als we dan mogen weten dat Christus hier op aarde kwam om rechtvaardig te leven zodat Zijn gerechtigheid ons kon worden toegerekend (2Kor.5:21), dat Hij stierf aan het kruis om de straf op onze zonden te dragen (Mat.26:28), dat Hij met Zijn Geest een goed werk in ons begonnen is en dit zal volbrengen (Fil.1:6) en dat we een eeuwigheid bij Hem zullen mogen doorbrengen, dan kunnen we niet anders dan alles in dankbaarheid aannemen.

Dankbaarheid is het enige wat rest na je verlossing.

Bron: John F. MacArthur, “Unleashing God’s Word in Your Life”, 2003
Translate »