Ik geloof in:

  • De eenheid van God, die eeuwig bestaat in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  • De soevereiniteit van God de Vader in schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding.
  • Onze Heer Jezus Christus, God die mens werd, geboren uit een maagd, met een zondeloos leven, goddelijke wonderen, een plaatsvervangend en verzoenend sterven, een lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn rol als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.
  • De onfeilbaarheid en goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift, en daardoor de betrouwbaarheid en hoogste autoriteit ervan in alle zaken van geloof en leven; er is geen fout in alles wat zij verklaart.
  • De universele en totale zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem blootstelt aan Gods toorn en veroordeling.
  • De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem.
  • De lichamelijke opstanding van de doden; van gelovigen tot eeuwig leven en van degenen die zich niet verzoenen met God tot eeuwig oordeel.
  • Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, wedergeboorte bewerkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Heer Jezus Christus.
  • Het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is en die door Hem geroepen is om het evangelie over de hele wereld te verkondigen.
Translate »