G.O.L.D. 4 Life

God Ontdekken en Leren Dienen voor ’t leven

Er staat geschreven…!

door 27 juni 2010

Leestijd: 8 minuten

“De Bijbel, een boek dat eigenlijk op geen enkele boekenplank mag ontbreken, … het is inspirerend voor iedereen” stond geschreven op een kinderbijbel die ik onlangs kreeg. Op het eerste zicht lijken er geen graten te zitten in deze uitspraak. Totdat volgende uitspraak in diezelfde kinderbijbel naar voren komt: “Je weet waarschijnlijk wel dat in de tijd waarin het Eerste Testament werd geschreven, de wetenschap nog niet erg ver was: men dacht bijvoorbeeld dat de aarde plat was en dat de zon om de aarde draaide. Op ingewikkelde vragen kon men geen antwoord geven… Daarom heeft men verhalen bedacht die hierop een antwoord kunnen geven… de personen die erin voorkomen hebben echt bestaan. Hoewel er soms ook dingen geschreven staan die men bedacht heeft om het verhaal duidelijker te maken.” Hoe kan het nu dat iemand enerzijds zo pleit voor de Bijbel als zijnde onmisbaar en inspirerend en anderzijds datzelfde boek zo ongeloofwaardig maakt?

De verklaring hiervoor vinden we bij het beeld dat men heeft over de inspiratie van de Bijbel, de manier waarop de inhoud en de woorden van de Bijbel werden bepaald.

Dwaalleren omtrent de inspiratie van de Bijbel

Sommigen zien de Bijbel als een boek dat niet perse schrijft over wie God is, maar hoe God werkte doorheen de mens indertijd.  God openbaart zich volgens hun niet in feiten of geschreven woorden maar eerder in de belevingswereld van de mens.  God openbaart zich in de ervaringen van de mens.  In de Bijbel vinden we dan terug hoe de mensen indertijd God ervoeren.  Volgens hun is de Bijbel niet meer dan een subjectieve weergave van het beeld van God dat de mens indertijd had.  Een logisch gevolg hiervan is dat er getornd wordt aan het objectieve en verstandelijk beredeneerbare aspect van Gods Woord.  Bij het lezen van de Bijbel moeten we op zoek gaan naar de boodschap tussen de letters en ons niet te veel richten op de letters zelf.  De Bijbel is voor hun inspirerend omdat het laat zien hoe de vroegere mens bepaalde vragen en gebeurtenissen inkleurde.  De Bijbel geeft dus een mogelijke opvatting over deze dingen weer (die hun opvatting kan verrijken). De Bijbel is als het ware een dagboek waarin verschillende personen hun belevingen met God hebben geuit.

Anderen zien de Bijbel eerder als een door mensen gemaakt verslag van Gods openbaring gedurende een bepaalde periode in de geschiedenis.  Door mensen gemaakt, dus zeker niet foutloos.  God openbaarde zich volgens hun wel door gebeurtenissen en feiten, maar deze werden naderhand door mensen opgeschreven.  Vele gebeurtenissen in de Bijbel, zoals de uittocht in Exodus en de opstanding van Christus gebeurden daardoor volgens hun niet perse zoals de Bijbel deze beschrijft. Ze geven enkel weer hoe de mensen geloofden dat hetgeen ze zagen gebeurde.  De Bijbel is voor hun inspirerend omdat het laat zien hoe God zich in de geschiedenis openbaarde, maar het blijft aan de mens om te onderscheiden wat er nu werkelijk gebeurde en wat niet.  De Bijbel is als het ware een verhalenboek dat ingekleurd werd door de beperkte wetenschappelijke kennis van die tijd.  Hoe meer we groeien in onze kennis van de wetenschap, hoe meer we kunnen onderscheiden wat nu wel en wat niet kan zijn gebeurd.

Je vertrekpunt bepaalt je conclusie!

Als een van bovenstaande (dwaal)theorieën je vertrekpunt is bij het benaderen van de Bijbel wordt het moeilijk om de Bijbel ‘inspirerend’ te blijven vinden.  De geschiedenis wordt enkel groter en groter en de ervaringen, belevingen en kennis van de mens blijven toenemen.  Geen wonder dat de Bijbel al in zovele kerken ondergesneeuwd is geraakt, geen wonder dat er zoveel in de war geraakte Christenen rondlopen die niet meer weten van welk hout pijlen te maken.  Logisch dat spreken over ‘het gezag’ van de Bijbel voor velen zo vreemd klinkt.  Als de Bijbel niet meer is dan een subjectieve belevingsrapportage van enkele personen en dus geen objectieve maatstaf is, is het niet meer dan een van de zovele spirituele boeken die de ronde doen.  Anderzijds, als de Bijbel niet meer is dan een weergave van hoe bepaalde personen een reeks gebeurtenissen trachten te verklaren en weer te geven, is de Bijbel niet meer dan een droge, beperkte en door mensen ingekleurde  weergave van feiten en hoort het behandelt te worden als eender ander geschiedkundig boek.

Ook al trachten beide theorieën God te koppelen met de Bijbel en beweren ze dat God werkt doorheen deze woorden, ze verkondigen een dwaalleer die we moeten verafschuwen en waarvan de eventuele gevolgen voor de gelovigen desastreus zijn. Denk maar aan het aantal Christenen dat twijfelt of het scheppingsverhaal letterlijk hoort genomen te worden of niet?  Werd de aarde geschapen in 6 dagen?  Schiep God de mens op één dag?  Of wat met al die wilde theorieën die er rondzwerven rondom bepaalde gebeurtenissen in de Bijbel.  Is de gebeurtenis in Babel werkelijk de grondslag van al onze verschillende talen?  Sloeg Simson echt duizend man met één ezelskaak neer?  Heeft Jona letterlijk ooit in de buik van een vis gezeten? Splitte de Rode Zee werkelijk in twee? Vielen de muren van Jericho door het marcheren van de Israëlieten?  Liep Jezus op het water?  At de hele schare mensen van vijf broden en twee vissen? Is Jezus werkelijk terug opgestaan uit de dood?  Op al die vragen bestaan er ‘wetenschappelijke’ theorieën en bedenksels die simpelweg de getrouwheid en het gezag van de Bijbel ondermijnen.  Allemaal vloeien ze voort uit dwaalleren omtrent de inspiratie van de Bijbel.

Inspiratie van de Bijbel volgens de Bijbel

blazen windWat is dan wel een juist beeld van ‘inspiratie’?  Waar ligt de basis voor het beschouwen van de Bijbel als het gezaghebbend Woord van God?  Waar baseert men zich op als men durft stellen dat de oorspronkelijke geschriften die de Bijbel bepaalden foutloos en nauwkeurig waren?  Er zijn verschillende manieren om deze stellingen te onderbouwen.  We kunnen bijvoorbeeld nagaan hoe Jezus omging met de Schriften.  We kunnen ook de wonderlijke samenhang van alle boeken benadrukken.  We kunnen de (vervulde) profetieën aanhalen.  We kunnen de invloed van dit boek bij de mensen bewijzen.  Maar we kunnen ook simpelweg onderzoeken wat dit Boek er zelf over schrijft.

“Al de Schrift is van God ingegeven” (2Tim.3:16, SV)
“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd” (2Tim.3:16, NBV)

Dit vers spreekt over de inspiratie (of het ingeven) van de Schrift door God.  Wat wordt hier nu mee bedoeld?  Wat betekend het als dit vers zegt dat ieder boek van de Bijbel (in de context wordt verwezen naar het O.T., maar het principe slaat eveneens op het N.T.) door God ingegeven of geïnspireerd is?  Voor hierop te antwoorden lijkt het me goed even te benadrukken wat het niet betekent.

 • Het betekent niet dat de Bijbel ‘inspirerend’ is (alhoewel dit waar is, is dit is niet wat de tekst hier bedoeld).
 • Het betekent niet dat God inspireert doorheen de tekst.
 • Het betekent niet dat enkel de grote lijnen in de Bijbel geïnspireerd zijn, maar niet de details.
 • Het betekent niet dat enkel de schrijvers geïnspireerd werden, maar niet de tekst.

Het woord ‘geïnspireerd’ (NBV) of ‘ingegeven’ (SV, NBG) is de vertaling van het Griekse woord ’theopneustos’, wat letterlijk vertaalt betekent: “God blazen” of “van God uitgeblazen”.  Al de Schrift werd dus voortgebracht door de levenswekkende adem van God, is uit Hem afkomstig en door Hem gesproken. De schrijvers van de Bijbel werden gegrepen door het initiatief van de Here en gedragen door Zijn onweerstaanbare kracht, die niet de Schriften in iemand of iets inblies, maar die ze rechtstreeks uit Zijn mond deed voortkomen.  Als we de Schrift, de Bijbel, dus lezen, lezen we ware woorden van God zelf.  Hij spreekt niet slechts in en door de Schrift, Hij spreekt de Schrift.  Het lezen van de Bijbel is dus eigenlijk het luisteren naar de woorden die God tot je spreekt.  Dat is wat deze tekst bedoelt met inspiratie.

Maar hoe zit het dan met de schrijvers van de Bijbel?

Dit is een terechte opmerking!  Het zou verkeerd zijn om de inspiratie van de Bijbel volledig aan God toe te schrijven en daarbij de menselijke schrijvers te ontzien.  God gebruikte de schrijvers niet als passieve schrijfmachines die zonder nadenken door God gedicteerde woorden opschreven (zoals volgens de moslims de Koran is ontstaan).  Moest dit zo zijn geweest had de gehele Bijbel eenzelfde schrijfstijl, wat duidelijk niet het geval is.  Het antwoord op deze vraag vinden we… in de Bijbel natuurlijk!

“want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2Pet.1:21).

De Bijbelse inspiratie is dus dat werk van de Heilige Geest waardoor Hij op bovennatuurlijke wijze de menselijke geest van de schrijvers van de Bijbel vervulde en hen zo leidde en bestuurde, dat er een onfeilbaar en geïnspireerd werk ontstond, een boek van God, waarmee de Geest van God voor altijd onlosmakelijk verbonden blijft.  Toch liet Hij hierbij de schrijvers hun persoonlijk karakter in het schrijven behouden.  Ook dat bewijst de almacht van God als Hij aantoont dat Hij een volledig door mensen geschreven boek, volledig overeen laat komen met Zijn woorden.

De Bijbel is dus letterlijk Gods (geschreven) Woord naar de mens!  Zo moet het ook benadert worden, zo moet het ook onderzocht worden.  Dit wil dan ook zeggen dat het gezaghebbend is en naar ons gericht.  Wat het zegt of beschrijft is juist en hoort gehoorzaamd te worden.  Wat het belooft, zijn rechtstreekse beloften van God, waar het voor waarschuwt zijn levensbelangrijke waarschuwingen die van God komen.

Twijfelen aan de Bijbel, haar inhoud of woorden is rechtstreeks twijfelen aan God.  Ongehoorzaam zijn aan de Bijbel, is ongehoorzaam zijn aan God.  Dingen weglaten uit de Bijbel, is het rechtstreeks verloochenen van God.  God liefhebben, is Zijn Woord liefhebben.  Niet graag in de Bijbel lezen, is niet graag naar Hem luisteren.

De Bijbel is ons niet geven om enkel te groeien in kennis, maar vooral in ontzag voor Hem!  Niet zomaar een boek, maar Zijn Woord(en)!  Begrijp je nu het gewicht van de uitdrukking “Er staat geschreven…”?!

Sola Scriptura

Inspiratie is dus de beslissende invloed die de Heilige Geest uitoefende op de schrijvers van het Oude en het Nieuwe Testament, opdat zij op een juiste en authentieke wijze de boodschap zoals ze die van God hadden ontvangen zouden verkondigen en opschrijven.

Deze invloed heeft hen geleid, zelfs in het gebruik van hun woorden, om hen voor iedere vergissing en nalatigheid te behoeden. Een dergelijke inspiratie werd eveneens aan de Bijbelschrijvers verleend met betrekking tot gebeurtenissen of feiten die hun reeds bekend waren zonder een speciale openbaring, opdat zij deze zouden vertellen zoals God dat wilde.

Reacties

6 Reacties

 1. Seba

  In de voorlaatste paragraaf schrijf je: twijfelen, ongehoorzaam zijn, dingen weglaten,… is twijfelen aan God.
  Ook in “Over ons” staat er dat de bijbel foutloos, onfeilbaar en gezaghebbend is.
  Wat zeg je over volgende citaten:
  Lev 19:19 “Draag geen kleding die uit 2 verschillende materialen bestaat”. Draag je dan altijd ondergoed, kousen, broeken, shirts, enz. in hetzelfde materiaal?
  Deut 13:6-10: “Als familie, vrienden,… een andere god aanbidt, moet je hem/haar stenigen tot de dood”. Heb je al je vrienden vermoord die niet in god geloven?
  Deut 21:18-21: “als iemand een koppige zoon heeft, moet het hele dorp de zoon stenigen tot de dood”. Moeten alle pubers vermoord worden?
  Exodus 31:15: “De zevende dag is sabbath. Al wie werkt op de sabbath moet vermoord worden.” Zit jij de ganse zondag niets te doen? als je zondag naar de markt gaat, vermoord je dan alle marktkramers?
  Want als je dit allemaal niet doet, ben je ongehoorzaam aan de bijbel en dus ongehoorzaam aan god (uw eigen woorden!!!)

  Hopend op een antwoord,
  Seba

  Antwoord
  • Bart

   Beste Seba,

   bedankt voor je reactie. Het is goed om artikels met een kritisch oog te bekijken en te toetsen aan Gods Woord (Hand.17:11; 1Thes.5:21).

   Je stelt enkele goede vragen! Vragen waar ikzelf ook ooit mee heb gezeten. Het is namelijk makkelijk om te schrijven dat we de Bijbel moeten gehoorzamen, maar als je dan de eerste vijf boeken van het Oude Testament voor je neus krijgt, wordt het toch wel even slikken. Wat moeten daar nu mee?

   Om je wat op weg te helpen in je denken wil ik enkele eenvoudige principes meegeven die je vooruit kunnen helpen.

   1. God heeft zich geleidelijk aan de mens geopenbaard
   God heeft zich niet ineens geopenbaard aan de mensheid zoals wij Hem nu kennen. Doorheen de geschiedenis heeft Hij zich in stappen bekend gemaakt. Dit maakt ook dat God in bepaalde perioden van de geschiedenis anders omging met de mensheid dan bijvoorbeeld nu. Aan Adam en Eva vroeg God niet om een boot te bouwen, aan Noach wel. Net zozeer vroeg God aan de Isra

   Antwoord
 2. Seba

  Dag Bart,

  bedankt voor je antwoord!
  Hieruit kan ik afleiden dat je een intelligent persoon bent en waarschijnlijk ook genesis niet te letterlijk opvat, dat de aarde 6000 jaar geleden in 6 dagen gemaakt is.
  Met 1 zin heb ik echter nog een probleem:
  “Lees dus de Bijbel zo letterlijk mogelijk, tenzij de tekst duidelijk anders aangeeft zoals in een parabel!”
  Dit kan zeer gevaarlijk zijn, want wie beslist wat letterlijk moet genomen worden en wat een parabel is.
  Bv. iemand die zijn dochter misbruikt, kan genesis 19:36 aanhalen. In zijn zieke geest klopt de bijbel in hetgeen hij doet.
  Wie beslist welke vers letterlijk is en welke een parabel is.
  De bijbel laat dus enorm veel ruimte voor interpretatie. Ik denk dat het het best/veiligst is om de bijbel nooit letterlijk te interpreteren, maar hem te gebruiken als inspiratiebron.
  Daar kun je natuurlijk de 10 geboden tegen op werpen, maar dit zijn gewoon de waarden en normen van onze maatschappij. Noteer dat deze waarden/normen niet in de bijbel uitgevonden zijn. Beschavingen in het oosten/afrika/amerika kenden deze ook, zonder dat ze ooit van christus gehoord hebben, bv. Boeddha preekte deze waarden ook al, 5 eeuwen voor christus… Normen/waarden zitten intrinsiek in de mens, zonder dat ze een profeet/messias nodig hebben om ze kenbaar te maken.

  Groeten,
  seba

  Antwoord
  • Bart

   Beste Seba,

   mocht ik enige intelligentie bezitten, is het gekregen van de Heer en kan ik daar niet in roemen :-). Het scheppingsverhaal al dan niet letterlijk nemen heeft echter niets met het IQ van een mens te maken, maar wel het geloof. Je kan enorm intelligent zijn en geloven dat God de schepping heeft gemaakt in 6 dagen, maar je kan ook een gewoon IQ hebben en geloven dat dit niet waar is (en andersom ook natuurlijk).

   Zelf geloof ik dus wel dat God de gehele schepping heeft gemaakt in zes dagen. Waarom ik dat geloof, wel omdat de Bijbel dit zegt. Zoals ik al zei, lees de Bijbel zo letterlijk mogelijk tenzij de tekst duidelijk anders aangeeft. Nergens in de eerste hoofdstukken van Genesis geeft de tekst aan dat de gebeurtenissen niet echt zijn, integendeel, wanneer we de tekstvorm gaan bekijken zien we dat de eerste hoofdstukken de vorm hebben van een gewoon verslag. Dus zo horen we het ook te lezen, als een objectief verslag.

   God heeft zich op verschillende manieren aan de mens geopenbaard maar de meest gedetailleerde openbaring van God aan de mens is Zijn geschreven Woord, de Bijbel. Zo moeten we de Bijbel ook bekijken, als Gods brief naar ons. Het is dus veel meer dan enkel een inspirerend boek met morele lessen. Het zijn de woorden van de Schepper zelf die zichzelf, Zijn karakter en plannen bekend maakt aan ons. Hoe dan de Bijbel interpreteren? Wel, hier bestaan algemene interpretatieregels voor die ook voor andere literaire teksten worden gebruikt, ook wel hermeneutiek genoemd. Je bekijkt de tekstvorm, let op de verbindingswoorden, gaat na wie het heeft geschreven, voor wie het is bedoeld, waarom het werd geschreven, wat er werd geschreven, … .

   De tekst uit Genesis die je aanhaalde i.v.m. het seksueel misbruik van Lot en zijn dochters neem je dus ook gewoon letterlijk. Dit heeft echt plaatsgevonden, maar is ook volledig te verklaren als je het verhaal van Lot in zijn geheel bekijkt. Lot leefde in een maatschappij die zich tegen God had gekeerd en zich bezighield met de meest walgelijke dingen in Gods ogen. Lot en zijn gezin zijn hier zelf gedeeltelijk door besmet geraakt. Omdat de gebeurtenis in de Bijbel staat, wil dit niet zeggen dat God dit ook goedkeurt. Lees de tekst maar eens volledig… nergens zul je tegenkomen dat er staat geschreven dat God deze gebeurtenis had goedgekeurd.

   Je haalde ook aan dat morele waarden en normen niet door de Bijbel zijn uitgevonden, maar dat andere religies die ook al hadden voordat Christus op aarde kwam. Hier geef ik je gelijk in. Een tijdje geleden heb ik op een gelijkaardige opmerking het volgende geantwoord:

   Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat naastenliefde en respect geen christelijke waarden zijn (dus door christenen uitgevonden), maar menselijke waarden. God heeft van in het begin ieder mens, gelovig en ongelovig, voorzien van een beperkte kennis van Hem. In dit ‘rugzakje’ van ieder mens zitten enkele morele waarden zoals verdraagzaamheid en respect. Moest ieder mens dit niet hebben meegekregen, zou de mensheid zelfs niet meer bestaan, maar hadden ze mekaar al lang uitgemoord. Ooit komt ieder mens persoonlijk voor Zijn Schepper te staan, of ze het nu willen of niet, en zullen ze verantwoording moeten afleggen voor hun daden. De mens zal geoordeeld worden naar hoe hij met zijn gekregen geweten (rugzakje)is omgegaan.

   Christus kwam net om de mensheid te laten zien wie God is en hoezeer de mens hoort te vrezen voor die dag dat God hem zal oordelen. Iedereen, doet vaak dingen waarvan hij weet dat ze feitelijk verkeerd zijn! De mens leeft in ongehoorzaamheid! Daarom kwam Christus om hier op aarde volmaakt gehoorzaam aan God te leven als mens en uiteindelijk aan het kruis de straf te dragen van iedereen die ooit zou beseffen en belijden naar God dat hij schuldig staat tegenover Hem en daardoor een redder nodig heeft. Christus kwam om de mens te redden van het oordeel dat hem te wachten staat en niet om nieuwe morele waarden in de cultuur te brengen!

   ‘k Schrijf dit niet om te discussi

   Antwoord
 3. Seba

  Nog kort over het al dan niet letterlijk opvatten van de Bijbel.
  Ik zie niet echt graten in uw redenering: nl. kijken naar zinsconstructies, verbindingswoorden etc.
  Ten eerste moet je er van uit gaan dat de vertaling letterlijk gebeurd is. Er zijn zo veel verschillende versies dat deze onmogelijk allemaal dezelfde interpretatie toe laten. Dus eigenlijk moet je dan de bijbel lezen in de taal waarin hij geschreven.
  Ten tweede moet je taalkundige zijn om de bijbel deftig te kunnen lezen? En als je hier geen zin in hebt, moet je maar hopen dat de pastoor die preekt, de bijbel wel zo gelezen heeft.

  Verder, en dit is voor mij een capital mistake, geloof je toch dat de aarde op 6 dagen geschapen is.
  Ik heb totaal geen problemen met gelovigen, maar wel met creationisten. Waarom?
  Omdat creationisten niets van respect hebben voor wetenschap.
  Een vriend van mij doctoreert in de geologie. Dit zal dan volgens u totaal nutteloos zijn, want de aarde is maar 6000 jaar oud.
  Iemand anders is bioloog, maar dit stelt dan ook niets voor, want evolutie bestaat niet.
  Ikzelf ben biochemicus, hier op het labo zie je in eiwit-pathways elke dag bewijzen van evolutie, maar zou dan beter een andere job zoeken.
  Nog een vriendin is dokter, maar moderne geneeskunde is ook niets waard omdat genesis praat van mensen die tot 969 jaar oud worden.
  Krijg je jaarlijks een griepvaccin? Dit moet niet, want het griepvirus kan niet evolueren, dus een nieuw vaccin is niet nodig.
  Een taalkundige kan ook stoppen, want met de toren van babel heeft god er voor gezorgd dat iedereen een andere taal spreekt.
  enz. enz. enz.

  Zie je wat ik bedoel? Een negationist verwerpt de geschiedenis, een creationist verwerpt elk wetenschappelijk vakgebied, de wetenschappelijke denkwijze en zowat al hetgeen aan een universiteit gedoceerd/onderzocht wordt.

  Hopelijk zet dit u aan tot nadenken en word je in de toekomst iemand die de bijbel correct gebruikt/interpreteert, een gelovige die religie/spiritualiteit kan scheiden van wetenschap en respect heeft voor wetenschap. Zo verdien je evenveel respect terug…

  Antwoord
  • Bart

   Seba,

   Bedankt voor het delen van je mening op een vriendelijke manier. Er zijn inderdaad verschillende vertalingen en ze verschillen allemaal wel wat van elkaar in sommige verzen. Er is dus niet een heilige foutloze vertaling. Als je dat zoekt, hoor je dus de Bijbel in de grondtekst te lezen. Moest de Bijbel een gewoon boek zijn, dan zou je inderdaad gelijk hebben als je zegt dat enkel ‘geleerden’ dit boek kunnen begrijpen. Het begrijpen van de Bijbel, dus Gods Woord, ligt echter niet louter in de handen van de mensen, maar het is Gods Geest die Zijn Woord doet begrijpen aan Zijn kinderen (cf. Psalm 119:18). Hierdoor kunnen eenvoudige mensen die op zoek zijn naar Gods wil hun antwoorden helder vinden in Zijn Woord terwijl soms andere hoogbegaafden het nut niet inzien van al die lettertjes. Ook niet vergeten dat God ieder verschillende gaven heeft gegeven. De een is goed in het onderwijzen, de ander weer in het helpen, enz. Niet iedereen heeft dezelfde inzichten en mogelijkheden gekregen. Dat maakt ook dat samenwerken met anderen zo verrijkend is. Dus als je werkelijk Gods Woord wilt begrijpen, koop je een Bijbel en bidt steeds voor je gaat lezen tot God met de vraag of Hij je ogen wilt openen.

   Over je opmerking i.v.m. mensen die in de schepping geloven zoals Genesis die beschrijft en de wetenschap… Wetenschap is “het geheel van kennis en de manieren om die te verwerven.” Daar kan niemand iets op tegen hebben. Het verrijken van je kennis door Gods schepping en al wat daardoor ontstaan is te onderzoeken is goed. God moedigt ook aan in het boek Spreuken om kennis te vergaren, maar haalt ook aan waar deze kennis haar oorsprong hoort te vinden: “De wijze hore en vermeerdere inzicht en wie verstandig is, verwerve overleg, om te verstaan spreuk en beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen. De vreze des HEREN is het begin der kennis” (Spreuken 1:5-7). Zo zie je dat het onderzoeken van Gods Woord zelfs een wetenschap is!

   Zelf lees ik graag wetenschappelijke artikels, mits ze objectief zijn en eerlijk verhalen waar ze zich op baseren. ‘k Wil hier niet in detail treden en je ook niet uitdagen tot een discussie. Wat ik je zou willen vragen is om eens objectief te onderzoeken waar de evolutietheorie op gebaseerd is, dus waar ze haar oorsprong vind. Als je dat antwoord vind of weet is mijn volgende vraag: “hoe weet jij dat, kan je dat bewijzen?” Ook de evolutietheorie is gebaseerd op enkele veronderstellingen. Net zozeer er bij verschillende onderzoeksmethoden om de leeftijd van iets te berekenen men sommige factoren in de berekeningen veronderstelt zonder ze keihard te kunnen bewijzen. Ook in die tak van de ‘wetenschap’ zijn er dus veronderstellingen en aannames gedaan die men niet keihard kan bewijzen. Dat maakt dat zowel een creationist als een evolutionist zijn wetenschap baseert op een persoonlijke overtuiging, dus geloof. Bij de een is dat de Bijbel, bij de ander een beredenering van mensen.

   Op zich zijn dit allemaal leuke en interessante onderwerpen om over te discussi

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Translate »