Een veelkleurige eenheid

jan 21, 2024

Home 9 Geloofsgroei en heiliging 9 Een veelkleurige eenheid
(Leestijd: 5 minuten)

Is de diversiteit onder christenen niet te groot om een zichtbare eenheid uit te leven? 

Diversiteit maakt deel uit van het DNA van de Kerk

Wist je dat diversiteit weerspiegelen net één van de doelen is die God aan de christenen heeft gegeven? In een van zijn brieven schrijft Paulus het volgende: 

Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwige voornemen dat Hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus, onze Heer. (Efeziërs 3:10)

Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikte om Gods wijsheid te beschrijven betekent ‘oneindig gevarieerd’ of poëtischer gezegd, ‘veelkleurig.’ Het vers geeft aan dat Gods wijsheid door middel van de kerk, die bestaat uit gelovigen in Jezus Christus, op een bijzonder gevarieerde manier wordt getoond aan zowel hemelse machten als aardse autoriteiten. De eenheid van deze diverse groep gelovigen, dient als een getuigenis van die ‘veelkleurige’ wijsheid in zijn plan voor de verlossing van de mensheid. Dat maakt dat we als christenen ook niet bekrompen of eenzijdig hoeven te zijn. Er mogen verschillen zijn! Calvijn schreef hierover: 

Hij noemt het ‘veelvuldige wijsheid’ (HSV) omdat mensen gewend zijn het te beoordelen volgens een verkeerde norm. Ze kijken alleen naar een bepaald aspect en begrijpen daardoor niet goed wat er bedoeld wordt. Bijvoorbeeld, sommige Joden dachten dat Gods wijsheid alleen te zien was in de wetten die ze kenden. Maar God heeft door het evangelie aan iedereen te verkondigen laten zien dat zijn wijsheid veel breder is. Het is niet dat het nieuwe wijsheid is, maar het is zo groot en veelzijdig dat het moeilijk te begrijpen is met onze beperkte capaciteit. We moeten beseffen dat de kennis die we hebben slechts een klein deel is. (Commentaar Calvijn op Efeziërs 3:10)

Mensen die in tal van opzichten verschillen van elkaar verenigen in Christus. Dat was Gods plan en dat geeft Hij, door middel van het evangelie, vorm (Efeziërs 3:6). Diversiteit maakt dus deel uit van ons DNA, dat bij elkaar gehouden wordt door dit evangelie van Jezus Christus. 

Diversiteit die leidt tot eenheid

Het lijkt een contradictie, maar ware eenheid begint bij het erkennen van diversiteit. Jezus’ volgelingen vormen vanaf het begin al een zeer diverse groep. Ze bestaat uit:

  • Mensen die verschillend zijn opgeleid of getraind. Maar ze zijn allemaal gered door het offer van Christus en hebben zich in zijn naam laten dopen.

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn… de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? (1 Korintiërs 1:10-13)

Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. (Romeinen 14:22)

  • Mensen van verschillende landen, verschillende sociale achtergronden en zowel mannen als vrouwen. Maar ze zijn allemaal één in Christus.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. (Galaten 3:27-28)

  • Mensen in verschillende fasen van geestelijke groei, maar God heeft voor allen geschikt geestelijk voedsel om hen te doen groeien.

Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot mensen die zich door de Geest laten leiden. Ik sprak tot mensen die zich nog door deze wereld laten leiden, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. (1Korintiërs 3:1-2)

Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de eerste beginselen van de woorden van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en kan niets verstandigs zeggen over gerechtigheid. Maar voor volwassenen is er vast voedsel; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad. (Hebreeën 5:12-14)

  • Mensen die sterk en minder sterk in hun geloof zijn. Toch leven ze allemaal voor de Heer en zijn door God aanvaard.

Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof, ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden… want God heeft hem aanvaard… Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer… Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. (Romeinen 14:1 – 15:7)

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. (Efeziërs 4:15-16)

Jezus Christus en zijn evangelie vormen de kern van de kerk, het middelpunt waaromheen en de bindende kracht waarmee allen die in Hem geloven met elkaar verbonden zijn. ‘Van dat evangelie ben ik dienaar geworden’ zei Paulus, jij ook?

 

Translate »