Een eenheid die gezegend wordt

mrt 24, 2024

Home 9 Geloofsgroei en heiliging 9 Een eenheid die gezegend wordt
(Leestijd: 3 minuten)

De zegen van de Heer is voor ons van onschatbare waarde. We bidden ervoor bij de maaltijd, vragen erom wanneer we samenkomen met medegelovigen, en wensen het elkaar toe bij het afscheid nemen. Als kinderen van de Heer kijken we naar Hem en hopen op zijn goedkeuring voor wat we doen. Die bevestiging geeft ons moed om door te gaan, wetende dat we op de juiste weg zijn en dat we de hulp van de Heer kunnen verwachten. Deze zegen brengt ons tot de kern van ons bestaan: leven tot eer en glorie van God. Met de zegen van God komen we als mensen volledig tot ons recht. We zijn geschapen om te leven onder Gods zegen.

Jezus zei dat we aan Hem kunnen zien wie de Vader is en hoe Hij denkt (Johannes 14:9). Maar soms lijken zijn gedachten haaks te staan op de onze. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Marta, de ijverige dienares. Ze offerde haar tijd met de Heer op om Hem te dienen, maar juist daarop wees de Heer haar terecht. Hij verwees naar Maria als het goede voorbeeld, die ‘aan de voeten van de Heer ging zitten en luisterde naar zijn woorden’ (Lukas 10:38-42). Jezus leerde ons dat we eerst naar Hem moeten luisteren voordat we allerlei manieren bedenken om Hem te dienen.

Net voordat Hij gearresteerd zou worden en naar het kruis zou gaan, bad Jezus nog voor zijn discipelen en alle toekomstige gelovigen (Johannes 17). Hierin sprak Hij zijn verlangen uit naar eenheid onder zijn discipelen. Toen Jezus dacht aan zijn vertrek hier op aarde, was het onze onderlinge eenheid waar Hij voor vreesde en daarom ook voor bad tot zijn Vader. Daarbij lijkt Hij de woorden van Psalm 133 in gedachten te hebben.

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.
(Psalm 133:1,3)

Het is opvallend dat in zijn gebed, waarin Hij zijn aanstaande lijden voorziet en bidt dat zijn Vader verheerlijkt mag worden, Hij tegelijkertijd ook denkt aan de eenheid onder zijn discipelen. Deze eenheid vindt Hij kennelijk heel kostbaar en belangrijk. Hij wilt dat zijn discipelen en allen die in Hem geloven, in vrede en harmonie met elkaar leven. De liefde die daarbij vorm krijgt, en het werk dat daaruit voortvloeit, heeft zijn zegen “en leven tot in eeuwigheid”.

De afgelopen jaren hebben deze woorden van Jezus mij veel doen nadenken en mijn “gezindheid vernieuwd” (Romeinen 12:2).  Waar ik vroeger bij het overdenken van eenheid al gauw allerlei redenen kon bedenken om niet samen op te trekken met andersdenkende medegelovigen, heeft de Heer me geleerd eerst te overdenken wat mij verbindt met Hem en allen die in Hem geloven. Ik merk dat vanuit dit uitgangspunt liefde en verdraagzaamheid groeien, evenals het verlangen om in eenheid met elkaar op te trekken. Ik vind deze weg zeker niet de makkelijkste en zou daar uit mezelf nooit voor kiezen. Maar als mijn Heer daar zijn zegen op wil geven, dan is dat de weg die ik wil gaan.

Translate »