Een eenheid die gezegend wordt

De zegen van de Heer is voor ons van onschatbare waarde. We bidden ervoor bij de maaltijd, vragen erom wanneer we samenkomen met medegelovigen, en wensen het elkaar toe bij het afscheid nemen. Als kinderen van de Heer kijken we naar Hem en hopen op zijn goedkeuring...
Home 9 Categorie: Geloofsgroei en heiliging
Alles onder controle!

Alles onder controle!

In een eerder artikel, "Kiest God of kies ik?", hebben we twee extreme denkwijzen over Gods soevereiniteit en de wil van de mens besproken, en hoe...

Kiest God of kies ik?

Kiest God of kies ik?

Heeft God totale controle over alles, of hebben wij als mensen een vrije wil die de plannen van God kan sturen of zelfs kan dwarsbomen? Dit dilemma...

Een veelkleurige eenheid

Een veelkleurige eenheid

Is de diversiteit onder christenen niet te groot om een zichtbare eenheid uit te leven?  Diversiteit maakt deel uit van het DNA van de Kerk Wist je...

Gehoorzamen zonder nadenken?

Gehoorzamen zonder nadenken?

Christenen worden opgeroepen om heilig te leven (1 Petrus 3:15-16). Het is echter niet altijd gemakkelijk om direct gehoor te geven aan deze oproep,...

Weg met christelijke waarden!

Weg met christelijke waarden!

'Noem jij jezelf een christen?' vroeg ik onlangs aan een tiener in de kerk. 'Een beetje wel en een beetje niet', was zijn antwoord, waarop ik hem de...

Moedig elkaar aan

Moedig elkaar aan

Hoe het zien aanmoedigen mij aanmoedigde De skateperikelen van mijn kinderen zijn nu gegroeid tot skatelessen.  Momenten dat ik als ouder even aan...

Blijven vallen en opstaan

Blijven vallen en opstaan

Wat ik mocht leren van de skaters Enkele van mijn kinderen zijn de voorbije weken nogal gepassioneerd geraakt over skaten.  En ja, hoe kan het ook...

De mooiste aardbeien

De mooiste aardbeien

Hoe mijn peuter met zijn vinger in een aardbei me Gods liefde liet zien. Zaterdagochtend! Ontbijten, de kleintjes aankleden en met hun vertrekken...

Gesterkt door genade!

Gesterkt door genade!

Vanop het schavot klinkt luid geroep van de ter dood veroordeelde misdadiger. 'Ik haat jullie allemaal!'. Grijnzend heft de beul zijn bijl boven het...

Geroepen om vrij te zijn!

Geroepen om vrij te zijn!

In Christus zijn we vrij 'Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn' — Paulus Wat is vrijheid? Wanneer ben je echt vrij? Kan iemand echt...

Gezocht: Gods wil!

Gezocht: Gods wil!

Hoe vind ik hetgeen God van mij verwacht in dit leven?  Kan ik de bal misslaan? Wat is Gods wil met mij?  Hoe weet ik nu zeker dat ik goed...

Keuzes nemen in grijze gebieden

Keuzes nemen in grijze gebieden

Dagelijks worden we gedwongen om ontelbaar veel keuzes te maken. Tussen het kiezen van hoe laat je zal opstaan tot het besluiten wanneer je terug...

Noem je zonde bij naam!

Noem je zonde bij naam!

J. Wilbur Chapman, een evangelist uit de negentiende eeuw stond bekend als iemand die regelmatig over zonde predikte.  Op een dag kwam een oudste...

Het ‘Gumnazo-Principe’

Het ‘Gumnazo-Principe’

Heiliging, handelen en wandelen als Jezus, het goede doen, de juiste beslissingen maken, een voorbeeld zijn, zout zijn op de aarde, licht zijn onder...

Ben jij vergevingsgezind?

Ben jij vergevingsgezind?

God roept iedere gelovige op om wanneer anderen ons kwetsen te reageren met vergeving. Dit gaat tegen onze intuïtie in; ons hart zoekt van nature...

Ben jij gastvrij?

Ben jij gastvrij?

Gastvrijheid is het gebruik gastvrij te zijn, en ook het gastvrij handelen zelf, dat wil zeggen, en ontvangen en onderhouden van gasten, bezoekers...

Een schat in een aarden kruik

Een schat in een aarden kruik

'Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.' 2Korinthe  4:7 Een christen is...

Blijven bidden?!

Blijven bidden?!

Gisteren vroeg ik aan mijn kinderen, 'Wat is gebed?', waarop een van hen antwoordde, 'Iets vragen aan God.'  'Hoeveel keer moet ik dan om iets...

Menswaardig leven

Menswaardig leven

Grootmoeder, dochter en kleindochter besluiten om eens een dagje met elkaar op te trekken.  Na een hele...

Nederig gebed om nederigheid

Nederig gebed om nederigheid

O Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, hoor mij aanBevrijd mij, Jezus, van het verlangen geliefd te worden,van het verlangen verheerlijkt te...

Niet geven, maar zaaien

Niet geven, maar zaaien

“En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.” (2 Kor. 9:6) Zoals Johannes Calvijn al...

Wijsheid en/of geloof

Wijsheid en/of geloof

Wat is wijsheid?  Een vraag waar al veel over gefilosofeerd is.  De Bijbel omschrijft het op verschillende manieren en spoort iedereen aan om...

Leven door geloof

Leven door geloof

"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." (Heb.11:1) Onlangs heb ik me weer...

Altijd prijs (3)

Altijd prijs (3)

In onze studie over huichelarij (Matt.6:1-8, 16-18) hebben we al onderzocht wat het precies is en hoe het te werk gaat.  Het is als een sluw monster...

Altijd prijs (2)

Altijd prijs (2)

En?  Heb je de voorbije week je levens eens nagegaan of mijnheer Huichelarij ook in jouw hart schuilt en af en toe naar buiten durft komen zoals...

Altijd prijs (1)

Altijd prijs (1)

Sostratos van Knidos is een architect die leefde rond 300 v.Chr.  Sostratos kwam uit Knidos. Hij wordt als de bouwmeester beschouwd van de grote...

Gods wijsheid

Gods wijsheid

 Hij (God) is wijs van hart en sterk van kracht. (Job 9:4) Vorige keer hebben we onderzocht wat wijsheid is.  Wijsheid was het tegenovergestelde van...

Zoeken naar wijsheid

Zoeken naar wijsheid

"Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt." (Spreuken 3:13) Wat is wijsheid?  Volgens Van Dale is wijsheid verstandig...

Lichtgevend licht

Lichtgevend licht

Jezus' discipelen kregen niet enkel te horen dat ze het zout van de aarde waren, Hij ging Zijn rede verder met hun "licht van de wereld" te noemen. ...

Zoutend zout

Zoutend zout

Ken je dat, zo van die algemeen gekende uitdrukkingen die iedereen al eens heeft gehoord of gebruikt, maar die niet altijd even goed begrepen...

Niet morren… maar wat dan wel?

Niet morren… maar wat dan wel?

"Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een...

Een leven waard om te sterven

Een leven waard om te sterven

Stel je eens voor dat ik een week de tijd krijg om jou onopgemerkt te volgen.  Alles wat je doet of zegt zou ik kunnen volgen zonder dat je het zou...

Leef in de wereld (2)

Leef in de wereld (2)

Ooit al eens afgevraagd waarom God 'mensen' schiep?  Hij schiep tal van dieren zoals vissen, vogels, zoogdieren, insecten, reptielen, amfibieën en...

Leef in de wereld (1)

Leef in de wereld (1)

Een van de vallen waar ik zelf soms wel eens in durf te trappen is het vergeestelijken van alles wat rechtstreeks met de Bijbel en de kerk te maken...

Neem je kruis op en volg Mij!

Neem je kruis op en volg Mij!

Wat bedoelde Jezus eigenlijk toen Hij zei: ‘neem je kruis op en volg Mij’?(Matteus 16:24, Marcus 8:34, Lucas 9:23) Laten we beginnen met wat Jezus...

Meer dan goedheid

Meer dan goedheid

Toen God aan Mozes voorbijging en zichzelf bekend maakte aan hem zei Hij: "HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van...

Geschapen naar Zijn beeld

Geschapen naar Zijn beeld

"God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen." (Gen.1:27) De mens is geschapen naar het beeld...

Christen P.L.A.N.!

Christen P.L.A.N.!

Lucas 10:38-42 “Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis. En deze had een...

Snoeien

Snoeien

Jezus zei: 'Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij (God), opdat zij meer vrucht...

Dien de Heer door te genieten

Dien de Heer door te genieten

Genieten,  Van Dale omschrijft het als "genot hebben, zich vermaken".  Het is dus iets wat iedereen graag doet want wanneer je geniet, dan vermaak...

Karakter komt voor begaafdheid

Karakter komt voor begaafdheid

In onze samenleving worden mensen die ergens heel goed in zijn verheerlijkt en aanbeden. De celebrity-cultuur is de laatste decennia steeds sterker...

Iedere Christen heeft een roeping

Iedere Christen heeft een roeping

Veel christenen voelen zich schuldig omdat zij menen dat zij het niet genoeg doen voor God. Zondag aan zondag wordt er in de kerk op gehamerd dat...

Bezorgdheid

Bezorgdheid

"Wat als 'dit' zou gebeuren?"  "Stel je eens voor dat 'dat' zou gebeuren!"  "Ik mag er niet aan denken dat 'mij' zoiets zou overkomen!" Bekende...

Praat met jezelf!

Praat met jezelf!

"Vertel God niet alleen hoe groot je probleem is, maar vertel ook je probleem hoe groot God is." Ken je dat kleine stemmetje in je hoofd dat in je...

Zelfbeheersing

Zelfbeheersing

ds. Oscar Lohuis "Wie zijn eigen geest beheerst is sterker dan wie een stad inneemt." (Spreuken 16:32) Het beheersen van onze eigen geest is één van...

Heer, dit is niet eerlijk!

Heer, dit is niet eerlijk!

“Waarom moet de ene meer mee maken dan de ander” is een vraag die iedereen van tijd tot tijd zich wel eens durft stellen maar waar we nooit een...

De moedige vastberaden Christen

De moedige vastberaden Christen

"Geloof is voor de zwakken" wordt wel eens gezegd.  "Ik ben blij dat jij je rust vindt in je geloof, maar ik heb dat niet nodig" is een andere...

Een handvol gebed

Een handvol gebed

"Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap." (Fil.1:4) Van Dale omschrijft gebed als "het aanroepen (hulp vragen) van de...

Satans invloed bij Christenen

Satans invloed bij Christenen

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." (1Pet.5:8) Iemand die we...

Ook genade na het kruis

Ook genade na het kruis

"Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen." (Gal.5:1) Een...

Hoe gaat het met je, alles goed?

Hoe gaat het met je, alles goed?

"Enne, alles goeie?"  of  "Hey, hoe is't"  zijn zo van die standaard groeten geworden.  Vaak worden ze enkel uit beleefdheid geuit en verwacht men...

Alles in Hem

Alles in Hem

"Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog ... en niet met Christus, want ... gij hebt de volheid verkregen in...

Verspil je kanker niet

Verspil je kanker niet

Door John Piper. Vertaling door Desiring God. Ik (John Piper) schrijf dit op de vooravond van een prostaatoperatie. Ik geloof in Gods genezende...

Elkaar raad geven

Elkaar raad geven

Wist je, dat ieder gesprek met een broeder of zuster een vorm van counselen kan zijn?  Counselen (letterlijk: raad geven) beperkt zich niet tot de...

Tevreden met Gods voorzienigheid

Tevreden met Gods voorzienigheid

"Wie geeft ons vlees te eten?  Wij denken terug aan de vis, die wij in Egypte aten om niet, aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien...

Christus houdt alles samen

Christus houdt alles samen

"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op...

Wat wil God dat ik doe?

Wat wil God dat ik doe?

Er is veel verwarring over Gods wil, maar daarom hoeft het geen mysterie te blijven voor jou.  Gods wil is niet verloren en moet dus niet 'gezocht'...

De E.H.B.O. van een Christen

De E.H.B.O. van een Christen

Goede theologie kan je leven redden! (Ray Pritchard) We weten allemaal dat goede theologie je ziel kan redden, maar in tijden van beproeving kan...

‘k Ben Boos!

‘k Ben Boos!

Ooit al eens gevuld geweest met boosheid, drift, gram, gramschap, verbolgenheid, verontwaardiging, woede, kwaadheid, razernij of toorn?  Misschien...

Heb je vijanden lief!

Heb je vijanden lief!

Zij vergelden mij kwaad voor goed (Psalm 35:12) Ken jij zo van die mensen waarmee het voortdurend botst?  Heb jij in je leefwereld mensen rondlopen...

Juicht, want Jezus is Heer!

Juicht, want Jezus is Heer!

Jubelt, gij rechtvaardigen, in de Here, een lofzang betaamt de oprechten.  (Psalm 33:1) God loven en prijzen, voor Hem zingen en jubelen gaat al...

Vorm mijn vrije wil!

Vorm mijn vrije wil!

Here, vorm mijn wil, zodat deze echt vrij mag zijn! Wij willen allemaal onze eigen weg kiezen, maar wat een genade wanneer de Here die keus stuurt...

Help… iedereen is heilig!

Help… iedereen is heilig!

De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. (Ps.51:19) Je brengt God geen eer door...

Ontdek meer

Boeken en e-books

Translate »