Ben je kaf of koren?

sep 19, 2010

Home 9 Bekering en verlossing 9 Ben je kaf of koren?
(Leestijd: 6 minuten)

De titel van dit artikel vormt een vraag. Voor wie denkt u dat deze vraag bedoeld is? Alleen voor graanhandelaars en boeren en niemand anders? Als u dat denkt, dan vergist u zich zeer. Zij is bedoeld voor iedere man en vouw, voor ieder kind op deze aarde. En zij is onder andere bedoeld voor jou!

Luister, voordat u zich opnieuw begeeft op het pad van uw aardse roeping. Luister, voordat u zich weer opnieuw op een pad van nutteloze ledigheid en dwaasheid stort. Luister naar iemand die uw ziel liefheeft en die graag zou helpen om haar te redden of nader tot Christus te trekken. Wie weet wat deze dag zal baren? Wie kan zeggen of u morgen leeft? Sta stil en luister enkele minuten naar mij, terwijl ik u iets uit Gods Woord zal tonen.

Slechts twee mogelijkheden

Laat mij u in de eerste plaats tonen dat de wereld in twee grote groepen verdeeld kan worden. Er zijn in Gods ogen op de wereld slechts twee groepen mensen en die worden allebei genoemd in Mat. 3:12. ‘Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.’

Er zijn mensen die koren genoemd worden en er zijn er die kaf genoemd worden. Vanuit de mens gezien, bevat de aarde vele soorten bewoners. Vanuit God gezien, zijn er slechts twee. Het oog van de mens ziet alleen de buitenkant: dat is het enige waar hij aan denkt. Gods oog ziet het hart aan: dat is het enige waar Hij rekening mee houdt. En afgaand op de staat van hun harten, zijn er slechts twee groepen waarin de mensen verdeeld kunnen worden: zij zijn óf kaf óf zij zijn koren.

Wie zijn het koren?

Lezer, wie zijn het koren op deze wereld? Het koren slaat op alle mannen en vrouwen die geloven in de Heere Jezus Christus; allen die geleid worden door de Heilige Geest; allen die ervaren hebben dat zij zondaars waren en ter ontkoming gevlucht zijn tot de verlossing die aangeboden wordt in het Evangelie; allen die de Heere Jezus liefhebben en de Heere Jezus dienen. Allen van wie Christus het enige Vertrouwen is en die de Bijbel tot hun enige gids hebben en die de zonde als hun dodelijkste vijand beschouwen en de hemel als hun enige thuis zien. Al deze mensen van elke kerk, naam, positie, volk en taal; van elke rang, positie, gesteldheid en stand, al dezen zijn Gods koren.

Deze zijn – hoewel zondig, verachtingswaardig en onwaardig in hun eigen oog – het kostbare deel van de mensheid. Zij zijn zonen en dochters van God de Vader. Zij zijn de vermaking van God de Zoon. Zij zijn de woningen van God de Heilige Geest. De Vader ziet geen ongerechtigheid in hen. Zij zijn de leden van het lichaam van Zijn geliefde Zoon. Hij ziet hen aan in Hem en heeft een welbehagen in hen.

De Heere Jezus onderscheidt in hen het loon (vrucht) op Zijn eigen arbeid aan het kruis en heeft een welbehagen aan hen. De Heilige Geest ziet hen als geestelijke tempels die Hij Zelf heeft gebouwd en heeft een welbehagen aan hen. Kort gezegd: zij zijn het koren van de aarde.

Wie zijn het kaf?

Lezer, wie zijn het kaf op deze wereld? Luister nogmaals naar mij en ik zal u dit ook vertellen.

Het kaf slaat op alle mannen en vrouwen die geen zaligmakend geloof in Christus, geen heiligmaking door de Heilige Geest hebben, wie ze dan ook zijn. Sommigen van hen zijn misschien heidenen en sommigen zijn vormchristenen. Sommigen zijn spottende Sadduceeën en sommigen eigengerechtige Farizeeën. Sommigen maken er een punt van om er een soort zondagsgodsdienst op na te houden en anderen zijn volkomen onbezorgd over alles, behalve hun eigen genot en de wereld.

Maar al deze mensen die de twee belangrijke voornoemde kenmerken omdragen (geen geloof en geen heiligmaking), allen zij zijn kaf.

De mensen die tot het kaf behoren, eren de Drie-enige God niet. Zij eren de Zoon niet, noch eren zij de Vader Die Hem gezonden heeft. Zij slaan geen acht op die grote zaligheid, die door ontelbare miljoenen engelen bewonderd wordt. Zij gehoorzamen het Woord niet dat uit genade tot hun onderwijs geschreven is. Zij luisteren niet naar de stem van Hem, Die toestemde om de hemel te verlaten en voor hun zonden te sterven. Zij betalen geen schatting van dienstbaarheid en liefde aan Hem, Die hun leven, adem en alle dingen gaf. Daarom heeft God geen welbehagen aan hen. Hij is over hen bewogen, maar Hij beschouwt hen als niets meer dan kaf.

Wat doe je met Gods grootste gift?

Als u kaf bent, dan waagt u het om Gods grootste gift te laten liggen: Zijn eigen Zoon in het vlees. De zaak die de gehele hemel vervult met halleluja’s laat u koud. En zolang als dit het geval is, behoort u tot het waardeloze deel van de mensheid. U bent het kaf van de aarde.

Lezer, laat deze gedachte diep in uw geest gegraveerd worden, dan mag u verder alles in dit artikel vergeten. Vergeet niet dat er maar twee soorten mensen op deze wereld zijn. Er is koren en er is kaf.

Lezer, geliefde lezer, zie eens wat een noodzaak voor zelfonderzoek. Behoort u tot het kaf of tot het koren? Neutraliteit is onmogelijk. Of u zit in de ene groep of in de andere. Welke van de twee is het?

U gaat naar de kerk misschien. U neemt deel aan het Avondmaal. U houdt van goede mensen. U kunt onderscheiden tussen een goede en een slechte prediking. U woont godsdienstige bijeenkomsten bij. U leest religieuze boeken, soms. Het is goed, het is zeer goed. Het is best, het is allemaal best. Dat is meer dan van sommigen gezegd kan worden. Maar nog steeds is dit geen direct antwoord op mijn vraag: Bent u kaf of bent u koren?

Beproef jezelf…

Bent u wederom geboren? Bent u een nieuw schepsel? Hebt u de oude mens afgelegd en de nieuwe aangedaan? Hebt u ooit uw zonden gevoeld en er berouw over gehad? Ziet u alleen maar op Christus voor vergeving en het eeuwige leven? Hebt u Christus lief? Dient u Hem? Haat u de boezemzonden en strijdt u tegen hen? Verlangt u naar volmaakte heiligheid en jaagt u ernaar? Hebt u de wereld verlaten? Hebt u een vermaak in de Bijbel? Worstelt u in het gebed? Hebt u Christus’ volk lief? Probeert u goed te doen aan de wereld? Bent u verachtelijk in eigen oog en gewillig om de laagste plaats in te nemen? Bent u een christen op het werk en doordeweeks en thuis? O, denk na over deze dingen en misschien bent u dan in staat te zeggen in welke staat uw ziel zich bevindt?

Lezer, ik smeek u mijn vraag niet te laten liggen, hoe onaangenaam zij ook is. Beantwoord haar, ook al krijgt u een steek in uw geweten en wordt u verslagen in het hart. Beantwoord haar, ook al bewijst zij dat u het mis heeft en onthult dat u in groot gevaar verkeert. Rust niet, totdat u weet hoe het ligt tussen God en uw ziel. U kunt beter tienduizend keer ontdekken dat u in een kwade bedreigende toestand verkeert en u tijdig bekeren dan voortleven in onzekerheid en eeuwig verloren gaan. Onthoudt mijn vraag. Begin er deze dag over te denken.

Bent u kaf of koren?

Uit: Kaf of Koren? (J.C. Ryle)

(Met toelating overgenomen van Stichting Heartcry)

Translate »