Praat met jezelf!

mei 30, 2010

Home 9 Geloofsgroei en heiliging 9 Praat met jezelf!
(Leestijd: 6 minuten)

“Vertel God niet alleen hoe groot je probleem is, maar vertel ook je probleem hoe groot God is.”

Ken je dat kleine stemmetje in je hoofd dat in je gedachten met je communiceert, die je grootste vreugdes en diepste zorgen vertelt aan je verstand?  Je zou dit je geweten kunnen noemen, maar eigenlijk is het veel meer dan dat.  De Bijbel omschrijft het vaak als je ‘hart’ of ‘ziel’.  Wanneer de Bijbel schrijft over het hart van de mens, verwijst het naar het geweten, gevoel, wil, verstand en naar de ziel.  Deze dingen zijn allemaal verschillende entiteiten (losse delen die toch allemaal bij elkaar horen en een geheel vormen).  Ze zijn zelfs zo nauw met elkaar verbonden dat een wijziging in een deel, de anderen onmiddellijk meetrekt.  Ga maar eens na wat er in je allemaal gebeurd wanneer bijvoorbeeld je gevoel over iets positief verandert.  Je krijgt dan zin om dat iets te doen, dus je wil wordt aangesproken.  Je bedenkt wat dat iets allemaal inhoud, dus je verstand treedt naar voren.  In je gedachten vormt er zich als het ware een weegschaal waarin de voor- en nadelen van dat iets worden opgesomd, dus je geweten schiet ook in actie.  Je hele innerlijke zijn, je ziel,  wordt er bij betrokken. Dit is een systeem dat vanzelf in actie treed.  Het moet dus niet opgestart worden, maar wel bestuurt.Iets dat wij lijken vergeten te zijn als intelligente westerlingen in de 21ste eeuw is hoe we ons hart, onze ziel, ons innerlijk zijn onder controle kunnen houden, hoe het te besturen.  Kijk maar rondom je heen hoe vaak mensen zich laten leiden door hun gevoelens.  Hun gevoelens de koers voor hun laten bepalen waardoor ze stilaan dieper en dieper wegzakken in een bodemloze put van verlangens.  Of denk eens aan die bikkelharde verstandsmensen die louter en alleen op ‘hun’ verstand berusten.  Ongeacht wat situaties, gevoel of geweten weergeven, “als het verstand zegt dat het goed is dan doen we dat!”  Dan heb je ook nog die eeuwige twijfelaars, zij die voortdurend verstrikt raken in hun geweten en hun gevoel, maar vooral hun verstand, volledig uit het oog verliezen.

Hoe raakt je gehele innerlijke systeem, je hart of ziel in balans en onder controle?

Praat met God

“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.” (Fil.4:6)

Breng je hele leven steeds in gebed bij de Heer, je God, je Schepper.  Steun niet op je eigen inzichten, maar ken Hem in al je wegen (Spr.3:5-6).  Breng je gedachten, gevoelens, verstand en geweten in gebed bij de Heer.  Anders gezegd, leg je ziel bloot voor Hem.  Zoals bovenstaand citaat ook zegt, “vertel aan God je problemen”.  ‘k Denk niet dat ik hier iets nieuws vertel, maar herhaling is de beste leermeester voor mensen waarvan het geheugen door de zondeval met moeite dingen kan onthouden en makkelijk dingen vergeet.

Een mooi voorbeeld hiervan vinden we terug in Psalm 42 waarin de psalmist worstelt met zijn ziel.  De omstandigheden lijken zijn gedachten te bepalen en zijn gevoelens te leiden wanneer hij schrijft: “Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht” (Psalm42:4).  Maar hij laat het hier niet bij maar richt zich tot zijn God in gebed:

“Ik wil tot God, mijn rots, zeggen: Waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God?” (Psalm 42:10-11).

In zijn innerlijke turbulentie richt hij zich tot God en uit zijn zorgen zoals hij ze simpelweg ziet, zonder omhaal van woorden.  Niet met ‘heilige’ woorden en rituelen ingekleed, maar eenvoudigweg zoals ze zich in zijn gedachten afspelen.  Dat is dus een eerste iets om je hart en ziel te kunnen beheersen, leg het allemaal neer bij de Beheerser, de soevereine Schepper.

Praat met jezelf

“Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.”(Fil.4:8)

Onze zorgen uiten naar God of iemand anders moet je niemand leren.  Onze gedachten delen met anderen lukt iedereen wel in een bepaalde mate.  Maar wie praat er tegenwoordig nog met zichzelf?  Je denkt nu misschien aan psychiatrische mensen?!  Iemand die praat met zichzelf heeft bij ons de stempel van “labiele persoon” of “zot” meegekregen.  Ook dit is een van de leugens die satan heeft verspreid over de gehele wereld.  Praten met jezelf is iets abnormaals geworden.  Toch durf ik het volgende te stellen:

“Als wij niet praten tot onze ziel, zal onze ziel tot ons praten!”

Anders gezegd, als wij onze gedachten, verstand, gevoelens en wil niet beheersen door ze te leiden, zullen ze ons leiden en bepalen.  Onze eigen ‘ik’ praat dagelijks met ons en zal dat ook ons hele leven blijven doen.  Maar dit wil niet zeggen dat we deze praatgrage  ‘ik’ gewoon mogen laten doen.  Onze ‘ik moet ook gevoed worden en richting krijgen.  Hoe kunnen we dit doen?  Simpel, gewoon praten met je ‘ik’, met jezelf.  ‘Bedenk’ al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, ga er dus actief mee om want dat komt niet zomaar vanzelf.  Voedt je gedachten met al die dingen en geef je eigen ‘ik’ een weerwoord wanneer deze lijkt af te wijken van dit alles.  Een gedachte als:“Als je dit zou doen bestempelen ze je als een dwaas, een onnozelaar” beantwoord je met: “Dat kan best zijn maar dat bevestigt enkel hetgeen God zegt in Zijn Woord, dat Zijn wijsheid als dwaasheid wordt bestempeld door de wereld (cf.1Kor.1:21).”

De psalmist die we net aanhaalden geeft ons hier ook het voorbeeld.  Na zijn ziel bloot te hebben gelegd voor God, richt hij zich nu tot zijn ziel en zegt: “Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!” (Psalm 42:6,12)

Voed jezelf met de waarheid, niet enkel door veel te lezen in en te luisteren naar Gods Woord, maar vooral door je ziel te bepalen met de waarheid.  Door tot je eigen ‘ik’ te spreken en de waarheid te verkondigen.  Mogelijk een vreemd iets voor jou, toch een essentieel iets voor jezelf.  Dus om af te sluiten met het citaat waarmee we begonnen: “vertel je probleem ook hoe groot God is!”

 

Translate »