Alles in Hem

mrt 7, 2010

(Leestijd: 5 minuten)

“Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog … en niet met Christus, want … gij hebt de volheid verkregen in Hem” (Kol.2:8-10)

De westerse christenwereld wordt de laatste decennia aangevallen op een subtiele, haast onopmerkelijke, manier.  Langzaam maar zeker worden alle gebieden van het christenleven hierdoor besmet. Een besmetting die Christus tracht weg te duwen van Zijn troon en de zegen van de volheid van leven die in Christus is te vinden wegneemt.God leert ons in Zijn Woord dat we alles vermogen in Hem die ons kracht geeft (Fil.4:13) omdat we volheid van leven hebben gekregen in Hem.  In Christus hebben we Zijn liefde (Rom.5:5), vreugde (Joh.15:11), vrede (Joh.14:27), sterkte (Fil.4:13) en al wat we verder nog nodig hebben.  Dit alles is door Zijn Heilige Geest in ons aanwezig.  We moeten niet bidden om meer van dit alles want Hij heeft ons de volheid hiervan in ons hart geplaatst, voor eeuwig.

Dit wil niet zeggen dat een ware Christen dit steeds ten volle uitdraagt.  De Geest is ten volle aanwezig, maar komt niet steeds ten volle tot uiting in ons handelen (cf.Ef.5:18).  We horen onze geest te voeden, richting te geven en aan te scherpen.  Net dat is nu het terrein waarin de christenwereld aangevallen wordt en stilaan verwatert.  Waarmee voeden we onze geest, waaruit putten we onze kracht, waar zoeken we onze troost, enz. ?

Ondanks dat vele Christenen in geloof hun ogen richten op Hem als Verlosser en  Verzoener, uiten ze met hun daden (vaak onbewust) het tegenovergestelde.  Velen belijden met hun mond dat ze in Christus alles kunnen vinden wat ze nodig hebben, maar zoeken in praktijk hun antwoorden in wereldse wijsheden.  Opvoeding krijgt vorm door de technieken van de gezinstherapeuten, het geestelijk welzijn wordt gezocht bij de bevindingen van psychologen en psychiaters, antwoorden i.v.m. het heelal en alles wat zich er in bevind worden bepaald door de wetenschappers, waarheid wordt getoetst aan ervaring, volheid van leven wordt gezocht en bepaald door het gevoel, waarden worden bepaald door tradities, enz…  Deze wereldse wijsheden zijn niet per definitie verkeerd, er kunnen best wel bruikbare dingen tussen zitten, maar ze brengen ons niet dichter bij Hem en doen ons niet groeien naar Zijn beeld.

God heeft Zijn kinderen toegerust met een inwendige Geest die de geest van mensen vervult door Zijn Woord.  Het is Gods Woord dat ons voedt, richting geeft en aanscherpt.  Het is ook in dat Woord dat een Christen de antwoorden vindt op alle vragen die nodig zijn om hier op aarde volheid van leven te hebben (2Tim.3:16; 2Pet.1:3-4; Ps.19:8-12; Spr.30:5-6).  Dit Woord is genoegzaam voor ons, Sola Scriptura.  In de hedendaagse christenwereld is het de Bijbel en … geworden.  Omdat dit wereldse denken zo binnengeslopen is in de christenwereld zijn vele Christenen niet meer in staat om volheid van leven te vinden in Hem en hier werkelijk genoegen in te hebben.

Maar indien wij niet weten hoe te leven in Hem, hoe kunnen we dan getuigen zijn van Hem?  Hoe kunnen wij dan uitleven dat wij de volheid van Hem in ons hebben gekregen door Christus?  Hoe kunnen wij dan uitleven dat alles in Hem te vinden is?  Hoe dan leven als zout in de wereld?

“Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden” (Mat.5:13)

Johannes Calvijn schreef in zijn Institutie het volgende over de volheid die wij hebben in Hem:

“Daar wij dan zien, dat de gehele hoofdsom van onze zaligheid, en ook de delen afzonderlijk in Christus begrepen zijn, zo moeten wij ons er dan voor hoeden, dat wij zelfs niet het geringste deeltje op een ander overdragen.

 • Indien men zaligheid zoekt, door de naam Jezus zelf wordt geleerd dat ze bij Hem is;
 • Indien men andere gaven van de Geest begeert, welke dan ook: in Zijn zalving zullen ze gevonden worden;
 • Zoekt men sterkte: in Zijn heerschappij is ze;
 • Reinheid: ze vertoont zich in Zijn ontvangenis;
 • Goedertierenheid: in Zijn geboorte, door welke Hij ons in alles gelijk geworden is, opdat Hij zou leren mee te lijden;
 • Zoekt men verlossing: in Zijn lijden is ze te vinden;
 • Vrijspraak: in Zijn veroordeling;
 • Kwijtschelding van de vloek: in Zijn kruis;
 • Genoegdoening: in Zijn offerande;
 • Reiniging: In Zijn bloed;
 • Doding van het vlees: in Zijn graf;
 • Nieuw leven: in Zijn opstanding;
 • Onsterfelijkheid: eveneens in Zijn opstanding;
 • Beërving van het hemelse Koninkrijk: in Zijn hemelvaart;
 • Bescherming, onbekommerdheid, overvloed en rijkdom van alle goederen: in Zijn Rijk;
 • Een rustig afwachten van het oordeel: in de macht, die Hem gegeven is om te oordelen.

Kortom, daar in Hem de schatten van alle soort van goederen zijn, moeten ze tot verzadiging toe uit Hem geput worden en niet van elders.  Want die met Hem alleen niet tevreden hier- en gindsheen omdolen naar verschillende verwachtingen, houden, ook al zien ze in hoofdzaak op Hem, daardoor toch niet de rechte weg , omdat ze een of ander deel van hun gedachten ergens anders naar toe richten.  Hoewel, dit gebrek aan vertrouwen kan niet binnensluipen daar, waar eenmaal de overvloed van Zijn goederen bekend is.” (“Institutie”, J.Calvijn, Boek II – Hfdst.16 – 19)

Wij beseffen amper wat wij allemaal in Hem hebben verkregen, bezitten of zullen krijgen.  En als we het niet beseffen, hoe kunnen we er dan op vertrouwen?  En als we in bepaalde gebieden van ons bestaan of leven niet op Hem kunnen vertrouwen missen we volheid van leven, leven in overvloed (cf. Joh.10:10).  Daarom wil ik jou uitdagen om in een volgend moment je Bijbel, een pen en papier te nemen.  Lees dan eens doorheen het boek Efeziërs en schrijf elke zin op waarin ‘in Christus’ of ‘in Hem’ staat.  Neem de dag (of enkele dagen) er na dit papiertje eens voor je en schrijf achter ieder zin ‘dus…’ (en vul dit verder aan).

Translate »