In Filippenzen 1:9 lezen we de start van Paulus gebed voor de christenen te Filippi.

“En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid”

William Hendriksen geeft in zijn “New Testament Commentary” het volgende weer over dit vers. (“Introduction to the Epistle of the Philippians”, blz. 59)

Liefde

De liefde waar Paulus over spreekt is…

 1. een verstandige en vastberaden vreugde in de drie-enige God
 2. een spontane en dankbare uiting van de volledige persoonlijkheid aan Hem die Zichzelf geopenbaard heeft in Jezus Christus
 3. een diep en standvastig smachten naar de vooruitgang van Zijn koninkrijk en naar de echte voorspoed van al Zijn verlosten

Over het laatste schrijft hij vervolgens dat dit smachten bij iemand zichtbaar wordt…

 • in houding:
  van nederigheid, tederheid en een vergevende geest zelfs naar “vijanden”
 • in woorden:
  van bemoediging, waarheid en zachtaardigheid
 • in daden:
  van zelfverloochening, loyaliteit en aardigheid

Toepassing

Is uw levenswandel hierdoor gekenmerkt?
Heb jij die vreugde, uiting en smachten in jouw levenssstijl?
Zien de mensen rondom u dat u Christus dient in uw houding, woorden en daden?

Mijn antwoord is nog veel te weinig.
Hmmm… nu begin ik te begrijpen waarom Paulus dit bad voor zijn mede-christenen… 😉

Jetro